مقاله پژوهشی

ارائه مدلی جهت بهینه‌سازی شبیه‌سازی رویکردهای مدل تعالی سازمانی EFQM با استفاده از پویایی‌شناسی سیستم‌ها و الگوریتم ژنتیک در شبکه بانکی جمهوری اسلامی ایران

حسین صفری؛ علی محقر؛ علی عبادی ضیایی؛ امیر آذرفر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

10.52547/jimp.2021.202603.1212

برنامه‌ریزی منابع تولیدی در یک سیستم تولیدی هیبرد MTS/MTO تحت تقاضای احتمالی و با بکارگیری رویکرد برنامه‌ریزی تصادفی چندمرحله‌ای

ریحانه عزیزی خرانقی؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ محمدرضا تقی‌زاده یزدی؛ سید حسین رضوی حاجی‌آقا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.52547/jimp.2022.222452.1273

تحلیل شکاف ریسک زنجیره تامین با استفاده از مدل FLC (محاسبات کلامی فازی) دوتایی تعدیل شده و ویکور فازی (مطالعه‌ی موردی: صنایع غذایی شی‌فو در استان فارس)

علی تیزرو؛ نسیم نوروزنژاد فرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.52547/jimp.2022.222461.1272

ارایه مدل شبیه‌سازی- بهینه‌سازی سیستم‌های تولیدی مستعد شکست شبکه‌ای با رویکرد نگهداری‌ و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان و اشتراک درآمدها

مهدی دیرانلو؛ فرناز آزادجو؛ سید مجتبی سجادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1401

10.52547/jimp.2022.224968.1328