مقاله پژوهشی

طراحی و تبیین مدل ترکیبی اینترنت اشیاء و پهپادهای غیرنظامی جهت نظارت هوشمند بر عملکرد تجهیزات صنعتی با رویکرد رایانش لبه (مطالعه موردی: توربین‌های بادی)

الهام آقازاده؛ اکبر عالم تبریز؛ کیوان شاه قلیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1401

https://doi.org/10.52547/jimp.2022.229356.1399

مدل‌سازی عوامل آمادگی سازمانی استقرار کنترل فرایند آماری هوشمند در عصر صنعت 4.0 با رویکرد ساختاری تفسیری فازی

علی محقر؛ ایمن قاسمیان صاحبی؛ علیرضا صادقپور فیروزآباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

https://doi.org/10.48308/jimp.2023.232147.1458

تحلیلی بر موانع پیاده سازی اقتصاد مدور و صنعت 4.0 در زنجیره تامین: رویکرد فراترکیب و دنپ فازی

مهرداد کیانی؛ داود عندلیب اردکانی؛ سید حیدر میرفخرالدینی؛ حبیب زارع احمدآبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

https://doi.org/10.48308/jimp.2023.230228.1413

مدل برنامه ریزی برونسپاری لجستیک معکوس بر پایۀ تحلیل فازی شهودی با در نظر گرفتن روش‌های هوش مصنوعی (مورد مطالعه: شرکت سایپا)

علی محقر؛ طاها منصوری؛ ساناز حدادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1402

https://doi.org/10.48308/jimp.2023.232882.1484

طراحی یک مدل دوهدفه غیرقطعی برای شبکۀ زنجیرۀ تأمین تاب‌آور با درنظرداشتن تأمین‌کننده پشتیبان و جریان‌های مالی و فیزیکی آن

آذر فتحی هلی آبادی؛ عباس راد؛ علیرضا مؤتمنی؛ داود طالبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

https://doi.org/10.48308/jimp.2023.232184.1460