دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 54، 1403 

مقاله پژوهشی

زمانبندی کار کارگاهی منعطف با سیاست رد کارها و تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه

صفحه 154-180

10.48308/jimp.14.2.

محمدعلی نیکوئی؛ مقصود امیری؛ سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی؛ مهدی یزدانی