دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 53، 1403 

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر وام‌های خُرد بر سطح درآمد افراد و خروج از فقر: رویکرد شبیه‌سازی عامل‌بنیان

صفحه 91-113

10.48308/jimp.14.1.91

محمدرضا صادقی مقدم؛ مهدی قربانی؛ مهسا سلطانی‌نشان؛ مهرداد حمیدی هدایت


مقاله پژوهشی

ساختاردهی سیستمی عوامل مؤثر بر چابکی در فرآیندهای کسب‌وکار

صفحه 182-210

10.48308/jimp.14.1.182

صادق حسنی مقدم؛ محمدمهدی مهتدی؛ حسین بازرگانی؛ علی طاهری؛ محسن میری


مقاله پژوهشی

ارائه عناصر و روش‌شناسی یادگیری تقویتی اعتباربخشی بیمارستان بر اساس مدل مفهومی عامل‌بنیان

صفحه 238-264

10.48308/jimp.14.1.238

جواد کشوری کامران؛ محمد علی کرامتی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ سیدعبدالله امین موسوی