تحلیل راهبردهای احیای شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط رو به افول و ورشکسته به کمک مدل‌سازی تفسیری ـ ساختاری (مورد مطالعه: صنایع غذایی استان اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی،‌ دانشکده مدیریت و حسابداری،‌ دانشگاه شهید بهشتی، ‌تهران،‌ ایران.

2 استادیار،‌ گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 دانش‌آموخته دکتری مدیریت صنعتی، معاون دفتر سرمایه‌گذاری استانداری اردبیل،‌ ‌تهران،‌ ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: برای احیای موفق یک شرکت ورشکسته و یا رو به افول با عملکرد ضعیف، گستره وسیعی از راهبردهای احیا می‌توان در نظر گرفت که این راهبردها با یکدیگر برهم‌کنش دارند و بی‌توجهی به این موضوع،‌ احیای شرکت‌های رو به افول، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط را در عمل با مشکل روبه‌­رو می‌کند؛ بنابراین هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدل تفسیری ـ ساختاری و تحلیل برهم‌کنش راهبردهای احیای شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط است.
روش­‌ها: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و به‌­دلیل اینکه مبتنی بر مدل‌سازی تفسیری ـ ساختاری، به ارائه مدل سلسله­‌مراتبی برهم‌کنش راهبردهای احیای شرکت‌های کوچک و متوسط در آستانه افول و ورشکسته می‌پردازد،‌ می‌توان آن را پژوهش توصیفی ـ پیمایشی به‌حساب آورد. ازآنجاکه بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط صنایع غذایی در استان اردبیل طی چند سال گذشته رو به افول بوده یا ورشکسته شده و نیاز­­مند احیا هستند، این صنایع به‌عنوان مورد مطالعاتی این پژوهش انتخاب شدند. در مرحله نخست پژوهش برای بومی‌سازی عوامل افول این شرکت‌ها از غربالگری فازی استفاده شد؛ سپس برای تعیین راهبردهای مرتبط با هر عامل افول، مصاحبه با گروه کانونی شامل 10 نفر از خبرگان دانشگاهی و صنعتی، صورت گرفت و برای ارائه مدل برهم‌کنش و تجزیه‌وتحلیل قدرت نفوذ و همبستگی این راهبردها،‌ مدل‌سازی تفسیری ـ ساختاری و روش میک­مک، با مشارکت همان خبرگان به­‌کار رفت و از دو نرم‌افزار اکسل و متلب برای تحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته­‌ها: از تعداد 22 عامل افول شرکت‌ها که در پژوهش­‌های قبلی شناسایی ‌شده بودند، 19 عامل به‌عنوان عوامل افول شرکت‌های صنایع غذایی استان اردبیل تعیین شدند و سه عامل «وضعیت انحصار در بازار»، «عرضه بیش از نیاز بازار»، «نبود فرهنگ همکاری میان کارکنان و مدیران» به‌دلیل میزان اهمیت کمتر از 70 درصد در منظر خبرگان، حذف شد. برای این عوامل افول، 32راهبرد (بومی‌شده و جدید) تعیین شده و علاوه بر آن، کل راهبردهای احیا در قالب شش دسته راهبردهای مالی و اقتصادی، بازاریابی و مشتری مداری، منابع انسانی، مبتنی بر دانش، ساختاری و تعاملات، و کارایی تولید و عملیات نیز دسته‌بندی شدند. مدل سلسله­‌مراتبی تفسیری ـ ساختاری راهبردهای احیا که در شکل 2، نشان داده شده است، نشان می‌دهد که این راهبردها با یکدیگر رابطه کمک‌کنندگی و تسهیل‌کنندگی دارند و برای به‌کارگیری آن‌ها باید از سطح پایین‌ترین سطح این مدل، شروع به اقدام کرد. نتیجه قابل‌توجه دیگر اینکه اگرچه راهبردهای تعیین‌شده در قالب شش دسته ارائه‌شده‌اند، اما مدل نهایی نشان می‌دهد که برای اجرای این راهبردها،‌ الزاماً نباید همه راهبردهای یک دسته را به‌طور هم‌زمان موردتوجه قرارداد؛ بلکه سلسله‌مراتب راهبردها به‌خوبی نشان می‌دهد که اولویت به‌کارگیری این راهبردها از پایین به بالا و از دسته‌بندی‌های مختلف است.
نتیجه‌گیری: احیای شرکت‌های کوچک و متوسط ورشکسته و یا رو به افول صنایع غذایی، یک فرآیند تک‌بعدی نیست و راهبرد یکتایی برای آن وجود ندارد؛ بلکه باید ترکیبی از راهبردهای شش­گانه شامل راهبردهای مالی و اقتصادی، بازاریابی و مشتری مداری، منابع انسانی، راهبردهای مبتنی بر دانش، ساختاری و تعاملات و کارایی تولید و عملیات را موردتوجه قرار داد و فرایند احیا را در یک قالب نظام‌مند و به‌صورت یک جریان مستمر و تدریجی به انجام رساند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Revitalizing Strategies Analyzing For Declining and Bankrupt Small and Medium Manufacturing Companies with the Help of Interpretive Structural Modeling (Case Study: Food Industries of Ardabil Province)

نویسندگان [English]

 • Alireza Motmeni 1
 • Akbar Rahimi 2
 • Rahim Rezaei Banafsheh 3
1 Associate Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
3 Ph..D in Industrial Management, deputy of the investment office of Ardabil Governorate, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Successfully reviving a bankrupt or declining company with poor performance requires considering a wide range of revival strategies that interact with each other. Neglecting this interaction complicates the revival of declining companies, especially small and medium-sized enterprises (SMEs). Therefore, the primary goal of this research is to present an interpretive structural model and analyze the interactions of revitalization strategies for SMEs.
Metods: This research is practical in purpose and utilizes interpretive structural modeling to provide a hierarchical model of strategy interactions for reviving SMEs on the verge of decline and bankruptcy, making it descriptive-survey research. Given that many SMEs in the food industry in Ardabil province have declined or gone bankrupt in recent years and need revival, this sector was chosen as the case study. Initially, fuzzy screening was used to localize the decline factors of these companies. Subsequently, to determine the strategies related to each decline factor, interviews were conducted with a focus group of 10 academic and industrial experts. Structural interpretive modeling and the MICMAC method were employed to provide an interaction model and analyze the power and correlation of these strategies, using Excel and MATLAB for data analysis.
Result and Discossion: Out of 22 decline factors identified in previous research, 19 were confirmed as decline factors for food industry companies in Ardabil province. Three factors— "monopoly situation in the market," "supply exceeding market demand," and "lack of a culture of cooperation between employees and managers"—were excluded due to their importance being less than 70% according to experts. For these decline factors, 32 strategies (localized and new) were identified. The revitalization strategies were categorized into six groups: financial and economic strategies; marketing and customer orientation; human resources; knowledge-based strategies; structural and interactions; and production and operation efficiency. The interpretive structural hierarchical model of revitalization strategies, shown in Figure 2, indicates that these strategies have a facilitating relationship. Implementing them should begin from the lowest level of the model. Another significant finding is that although the strategies are presented in six categories, the final model shows that implementing these strategies does not require attention to all strategies in one category simultaneously. Instead, the hierarchy of strategies clearly shows that the priority of implementation is from the bottom up and across different categories.
Conclusions: Reviving bankrupt or declining SMEs in the food industry is not a one-dimensional process and lacks a single strategy. Instead, a combination of six strategies—financial and economic; marketing and customer orientation; human resources; knowledge-based; structural and interactions; and production and operation efficiency—must be considered. The revival process should be conducted in a systematic format as a continuous and gradual flow.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Declining and Bankrupt Companies
 • Small and Medium-Sized Companies
 • Food Industry
 • Revitalization Strategies
 • Interpretive Structural Modeling
 1. Amiri, S, Naderi, N, Mohammadifar, Y, & Rezaei, B. (2018). Designing and compiling a model for the revival of stagnant industrial enterprises (case study: Kermanshah province). Industrial Management Perspective, 9(4), 63-88. (In Persian).
 2. Azizi, K, Hosseinpour, M, & Jamshidi, M. J. (2022). The pattern of revitalization of small and medium-sized rural businesses damaged in the Covid-19 crisis (case study: rural businesses of Kermanshah province). Entrepreneurship studies and sustainable agricultural development, 9(2), 59-78. Doi: 10.22069/jead.2022.19757.1553. (In Persian).
 3. Bagheri, A & Emami, N. (2017), final report of the research plan; investigating the factors of non-development of transformation industries (foodstuffs) in Ardabil province, Ardabil Governorate Research Office of Planning, Renovation and Administrative Transformation, http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10821. (In Persian).
 4. Cameron, K. S., & Whetten, D. A. (1983). Models of the organizational life cycle: Applications to higher education. The Review of Higher Education, 6(4), 269-299.
 5. Dolatshah, P, Yazdakhasi, A, & Mazrouei Nasrabadi, I. (2018). Designing the turnaround process of small and medium-sized enterprises in the decline stage (case study: companies active in the food industry). Research Journal of Executive Management, 11(22), 151-184. (In Persian).
 6. Furrer, O., Rajendran Pandian, J., & Thomas, H. (2007). Corporate strategy and shareholdervalue during decline and turnaround. Management Decision, 45(3), 372-392.
 7. Hafiz, N & Basir, S. M & Islam, Ariful & Abdul Latiff, Ahmad & Abd Wahab, Sazali. (2021). the Revival Landscape of Bangladeshi Small Businesses: Towards a Post-Pandemic Framework. 4th International Virtual Conference on Economics, Entrepreneurship and Management (4 Th ICEEM), Nilai July 30, 2021.
 8. Hemati farahani, M., azad, N., aghamoosa, R., & Seyed Aliakbar, S. M. (2022). Designing an Interpretive Structural Model of IoT Market Entry Strategies (With a Business Canvas Model Approach). Commercial Surveys, 19(111), 121-146. Doi: 10.22034/bs.2022.247054. (In Persian).
 9. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports.
 10. Imanipour, N, Jahandideh, A, & Davari, A. (2019). Analysis of return strategies in small and medium-sized technological businesses. Scientific Research Quarterly Journal of Entrepreneurship Development, 12(1), 1-19. Doi: 10.22059/jed.2018.252895.652502. (In Persian).
 11. Irandoost, M. 2013, the model of the relationship between revitalization strategies and performance in economic recession conditions (case study: companies admitted to the Tehran Stock Exchange), doctoral thesis, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University. (In Persian).
 12. Islamic Council Research Center (2014), Financing model for small and medium enterprises. An analysis of the concept and importance of financing small and medium enterprises, Vice President of Economic Research Office: Economic Studies. https://rc.majlis.ir/fa/report/show/934616. (In Persian)
 13. Lawton, T., Rajwani, T., & O'Kane, C. (2011). Strategic reorientation and business turnaround: the case of global legacy airlines. Journal of Strategy and Management, 4(3), 215-237.
 14. Matthew N. O. Sadiku Sarhan M. Musa & Tolulope J. Ashaolu "Food Industry: An Introduction" Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456-6470, Volume-3 | Issue-4, June 2019, pp.128-130, URL: https://www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd23 638.
 15. Mayr, S & Mitter, C & Aichmayr, A. (2016). Corporate Crisis and Sustainable Reorganization: Evidence from Bankrupt Austrian SMEs. Journal of Small Business Management, 10.1111/jsbm.12248.
 16. Moghbel Baarz, A., Azar, A., Taghavi, A., & Nahavandi, B. (2013). Representing a Methodology for Refinement of Strategic Objectives in Strategy Map Establishment: Combining Quality Function Deployment and Fuzzy Screening. Journal of Industrial Management Perspective, 3(3), 9-38.
 17. Morgan, D. L., & Krueger, R. A. (1993). When to Use Focus Groups and Why. In: D. L. Morgan (Ed.), Successful Focus Groups: Advancing the State of the Art (pp. 3-9). Newsbury Park, CA: Sage Publications. http://dx.doi.org/10.4135/9781483349008.n1.
 18. Nazari, M, H, Qalipour, T, Soleimani, G, & Mousavi Naqabi, S. (2016). Development of inter-enterprise networks, a solution to use the unused capacity of small and medium-sized production enterprises: presenting the theory of foundation data. Productivity Management (Beyond Management), 10(40), 7-47. SID. https://sid.ir/paper/182153/fa. . (In Persian).
 19. Panicker, S., & Manimala, M. J. (2015). Successful turnarounds: the role of appropriate entrepreneurial strategies. Journal of Strategy and Management, 8(1), 21-40.
 20. Qami asle, M (2021), Examining the challenges and presenting development strategies in small and medium enterprises in Iran's economy: in the framework of the system dynamics model, Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture, New Edition, Tehran. (In Persian).
 21. Rahimi, A., & Bararnia, M. (2021). Providing a Model for Evaluating and Selecting Innovative Ideas Proposed by Knowledge-based Companies to the Defense Industries. Military Management Quarterly, 21(81), 63-94. Doi: 10.22034/IAMU.2021.529137.2565 (In Persian).
 22. Rahman Seresht, H. Falah Shams, M. Irandoost, M. (2013). Recovery strategies and business performance in times of recession. Journal of Strategic Management Studies, 15, 35-15. (In Persian).
 23. Reger, A. (2017). The Impact of Turnaround Strategies on Financial Performance of Small and Medium-Sized Manufacturing Companies. Lawrence Technological University, 1-172.
 24. Santana, M., Valle, R., & Galan, J. L. (2017). Turnaround strategies for companies in crisis: Watch out the causes of decline before firing people. BRQ Business Research Quarterly, 20(3), 206-211.
 25. Schoenberg, R., Collier, N., & Bowman, C. (2013). Strategies for business turnaround and recovery: a review and synthesis. European Business Review, 25(3), 243-262.
 26. Shojaei, P. (2016). Barriers by using an Integrated ISM-fuzzy MICMAC Approach. Journal of Industrial Management Perspective, 6(1), 53-74. (In Persian).
 27. Solnet, D. J., Paulsen, N., & Cooper, C. (2010). Decline and turnaround: a literature review and proposed research agenda for the hotel sector. Current Issues in Tourism, 13(2), 139-159.
 28. Srinivas, D. (2013). Performance evaluation of A.P. state road transport corporation (APSRTC) with a perceptional focus on turnaround. Andhra University, Department of Commerce & Management Studies. http://hdl.handle.net/10603/8694.
 29. Statistical report of stagnant units of the country 1401, Ministry of Interior of the Islamic Republic of Iran.
 30. Yousefi, O., Noroozi, A., & Hajheidari, N. (2021). Identification and Prioritizing Delay Factors and Timely Delivery Solutions Based on EFQM in the Aviation Industry. Journal of Industrial Management Perspective, 11(2), 177-205. Doi: 10.52547/jimp.11.2.177. (In Persian).
 31. Yulianti, E., & Rodiyah, I. (2022). The Effectiveness of INTAKO's Small and Medium Industry Revitalization Program in Sidoarjo Regency. Indonesian Journal of Cultural and Community Development, 13,21070/ijccd2022816. https://doi.org/10.21070/ijccd2022816.
 32. Singh, S., Chamola, P., Kumar, V., Verma, P. and Makkar, N. (2023). Explaining the revival strategies of Indian MSMEs to mitigate the effects of COVID-19 outbreak. Benchmarking: An International Journal, 30(1), 121-148. https://doi.org/10.1108/BIJ-08-2021-0497.
 33. Salarvandian, A, A. (2023). Wiederbelebung und Bewältigung weit verbreiteter Krisen für kleine und mittlere Unternehmen (Corona-Epidemie-Krise), Universität Kurdistan, Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften. (In Persian).