ارائه یک مدل یکپارچه از الزامات اجرایی تولید در کلاس جهانی پایدار در صنعت غذا (مورد مطالعه: محصولات دانه‌های روغنی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 دکتری، گروه مدیریت صنعتی دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

10.48308/jimp.14.2.113

چکیده

مقدمه و اهداف: جهانی‌شدن فرآیندی در حال حرکت و توسعه است و چالش‌های گوناگونی را پیش روی انسان‌ها در گوشه و کنار جهان قرار داده است. همه سازمان‌ها و صنایع کشور باید برای حفظ حیات خود در شرایط امروزی، قابلیت رقابت با رقبای خود در سطح جهانی را به­دست آورند و به سمت تولید در کلاس جهانی حرکت کنند تا علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، مطابق با خواسته‌‌های مشتریان بین‌المللی در سطح جهان پیش روند. هدف این پژوهش یافتن الگوی یکپارچه از الزامات اجرایی تولید در کلاس جهانی پایدار در صنعت غذایی (موردمطالعه: محصولات دانه‌های روغنی) است.
روش‌ها: روش این پژوهش، کیفی و با رویکرد نظریه داده‌­بنیاد است که درنهایت به ایجاد یک الگوی پارادایمی می‌رسد. مبنای اصلی جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش مصاحبه‌های ساختاریافته با متخصصان و کارشناسان فعال در حوزه تولید دانه‌های روغنی است. داده‌ها پس از مکتوب­‌شدن با نرم‌افزار اطلس تی آی بر مبنای نظریه داده­‌بنیاد و مدل پارادایمی، موردتجزیه‌وتحلیل قرار گرفت و درنهایت با سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، مدل نهایی استخراج شد. با کدگذاری داده‌ها، به‌تدریج از دل کُدها مفاهیم، از دل مفاهیم مقوله‌ها و از دل مقوله‌ها، نظریه بیرون می‌آید. با درک شباهت‌ها و تفاوت‌‌ها در بررسی مقوله­‌های استقرا­شده می‌توان ارتباطات بین آن‌ها را کشف و بر این اساس بار دیگر مفاهیم را به هم وصل کرد و یک ترکیب جدید به‌­وجود آورد. در گام بعدی بر اساس آن مفهوم الزامات اجرایی تولید در کلاس جهانی پایدار مورد‌تحلیل و بررسی قرار گرفت و درنهایت الگوی آن استخراج و مشخص شد. اعتبار مدل با بررسی آزمون نظری تأیید شد.
  یافته‌ها: نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد شرایط علّی به دو مقوله زیرساخت درون‌سازمانی شامل مفاهیم زیرساخت مدیریتی، زیرساخت زنجیره تأمین، زیرساخت بازاریابی و زیرساخت محیط بیرونی شامل زیرساخت دانش مفاهیم زیرساخت کشاورزی و زیرساخت سیاست‌گذاری سازمان تقسیم می‌شود، که مستقیم بر رخداد پدیده دلالت دارد. پدیده که همان الزامات اجرایی تولید در کلاس جهانی پایدار در صنایع غذایی است بر اجرای راهبرد‌ها (دو مقوله استراتژی در سطح سازمان شامل مفاهیم استراتژی‌های بازاریابی و فروش، استراتژی کسب دانش سازمان، استراتژی فرآیند تولید، استراتژی مدیریتی و استراتژی منابع انسانی و استراتژی در سطح کلان شامل مفهوم استراتژی‌های سیاست‌گذاری) در جوار شرایط مداخله‌گر (چالش‌های برون‌سازمانی شامل مفاهیم چالش‌های صادرات، چالش‌های سیاست‌گذاری، چالش‌های محیط جامعه و چالش‌های اقلیمی و چالش‌های درون‌سازمانی شامل مفاهیم چالش‌های مدیریتی، چالش‌های صنایع در تولید و چالش‌های منابع انسانی) و شرایط زمینه‌ای (زمینه‌های موجود در کشور) به ایجاد پیامد‌هایی ازجمله دو مقوله منافع ملی و توسعه کسب‌وکار منجر می‌شود.
نتیجه‌گیری: بی‌شک هر مدلی و اجرای آن پیامد‌های مختص خود را دارد که در مورد مدل تولید کلاس جهانی پایدار در مدل به‌دست‌آمده پیامد‌ها در راستای مفاهیم پیامد‌های داخلی، پیامد‌های جامعه، پیامدهای محیطی و پیامد‌های خارجی در مقوله منافع ملی و مفاهیم ارتقای شاخص‌های منابع انسانی، بهبود فرآیند تولید، فرصت‌های نوآوری، مدیریت بازاریابی، منافع مالی، برندسازی در مقوله توسعه کسب‌وکار استقرا شده است. مدل این پژوهش به‌طور اختصاصی پیامد‌هایی را ارائه می‌دهد که مختص اجرا در کلاس جهانی در ایران و تبعات آن است که موردتأیید همه مصاحبه‌کنندگان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting an Integrated Model of the Executive Requirements for Sustainable World-Class Manufacturing in the Food Industry (Case Study: Oilseed Products)

نویسندگان [English]

 • Mohesen Shafiei Nikabadi 1
 • Mohammad Emami 2
 • Hanieh Shambayati 3
1 Associate Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
2 Master's student, Department of Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
3 Ph.D., Department of Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Globalization is a dynamic and evolving process that presents various challenges to individuals and organizations worldwide. To sustain themselves in the current environment, all organizations and industries must acquire the ability to compete globally. This transition towards world-class manufacturing allows them to meet both domestic needs and international customer demands. This study aims to develop an integrated model of the executive requirements for sustainable world-class manufacturing in the food industry, specifically focusing on oilseed products.
Methods: This qualitative research employs a grounded theory approach to create a paradigm model. The primary data collection method involved structured interviews with specialists and experts in the oilseed production sector. Data were analyzed using Atlas software based on grounded theory and the paradigm model, following three stages of coding: open coding, axial coding, and selective coding. Through this process, concepts emerge from the codes, categories from the concepts, and theories from the categories. By examining the similarities and differences within these categories, connections can be discovered, leading to the development of new compositions. The executive requirements for sustainable world-class manufacturing were then analyzed and the model validated through theoretical testing.
Result and Discossion: Data analysis revealed that causal conditions are divided into intra-organizational infrastructure, including management, supply chain, and marketing infrastructures, and external environment infrastructure, including agricultural knowledge and policy infrastructure. These factors directly influence the occurrence of the phenomenon, which is the executive requirements for sustainable world-class manufacturing in the food industry. The implementation of strategies at the organizational level (including marketing, sales, knowledge acquisition, production process, management, and human resources strategies) and macro-level strategies (policy-making) are influenced by intervening conditions (external challenges such as export, policy, community, and climate challenges, and internal organizational challenges such as management, production, and human resources challenges) and contextual conditions (existing national conditions). These factors lead to consequences categorized into national interests and business development.
Conclusions: Each model and its implementation have specific consequences. The presented model for sustainable world-class manufacturing outlines consequences aligned with internal, societal, environmental, and external impacts, categorized under national interests and business development. These include improving human resource indicators, production processes, innovation opportunities, marketing management, financial benefits, and branding. This model is tailored for implementation in Iran and has been validated by all interview participants.

کلیدواژه‌ها [English]

 • World-Class Manufacturing
 • Implementation Requirements
 • Sustainable Production
 • Grounded Theory
 1. Ahmadibabadi, A., Bashar dust, O. & Farsijani, H. (2023). Investigating the effect of total quality management on world-class organization performance with the combined method of DIMATEL and interpretive structural equation modeling (case study: Chamran parts industry). Journal of Quality & Standard Management, 12(4), 1-38.
 2. Alem Tabriz, A., Hamidizadeh, M.R., Dorri Nokarani, B., & Mohammadi Pelarati, M. (2017). New Product Development Model in the Iran Automotive Industry. The Journal of Industrial Management Perspective, 7(2), 33-51.
 3. Alonso, L., Rubio, E. M., De Agustina, B., & Domingo, R. (2017). Latest clean manufacturing trends applied to a world class manufacturing management for improving logistics and environmental performance. Procedia Manufacturing, 13, 1151-1158.
 4. Baradaran nasiry, M., Emami, J., & Mirbagheri, V. (2010). Investigating the production and trade of oilseeds. 3rd International Seminar on Oilseeds and Edible Oils. Tehran. (In Persian)
 5. Bruzzone, A. G., & Longo, F. (2010). An advanced system for supporting the decision process within large-scale retail stores.  Simulation86(12), 742-762.
 6. Ciccarelli, M., Papetti, A., Cappelletti, F., Brunzini, A., & Germani, M. (2022). Combining World Class Manufacturing system and Industry 4.0 technologies to design ergonomic manufacturing equipment. International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), 16(1), 263-273.
 7. Creswell, J. W. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. London: SAGE.
 8. De Andrade, C. T. A., Gusmão, A. P. H. D., & Silva, W. (2021). World Class Manufacturing performance measurement using a maturity model and the FlowSort method. International Journal of Production Research, 59(24), 7374-7389.
 9. De Felice, F., & Petrillo, A. (2015). Optimization of manufacturing system through world class manufacturing. IFAC-PapersOnLine, 48(3), 741-746.
 10. De Felice, F., Petrillo, A., & Monfreda, S. (2013). Improving operations performance with world class manufacturing technique: a case in automotive industry.  Operations management, 1-30.
 11. Dogan, O. I. (2013). The impact on the operational performance of world class manufacturing strategies: a company application. International Journal of Business, Humanities and Technology, 3(8), 141-149.
 12. Doğu, F. U., & Aras, L. (2019). Measuring social sustainability with the developed MCSA model: güzelyurt case. Sustainability, 11(9), 25-30.
 13. D’Orazio, L., Messina, R., & Schiraldi, M. M. (2020). Industry 4. 0 and world class manufacturing integration: 100 technologies for a WCM-I4. 0 matrix. Applied Sciences, 10(14), 42-49.
 14. Ebrahimi, M., Baboli, A., & Rother, E. (2019). The evolution of world class manufacturing toward Industry 4. 0: A case study in the automotive industry. Ifac-Papersonline, 52(10), 188-194.
 15. Falck, A. C., & Rosenqvist, M. (2014). A model for calculation of the costs of poor assembly ergonomics (part 1). International Journal of Industrial Ergonomics, 44(1), 140-147.
 16. Farsijani, H. (2010). World class production and operation methods. Samt Publications. (In Persian)
 17. Farsijani, H., & FallahHossaini, A. (2012). Identify and Prioritize the Effective Factors SCM to Achieve World Class and Provide Appropriate Solutions. The Journal of Industrial Management Perspective, 2(2), 25-44. (In Persian)
 18. Farsijani, H. & N. Jalaliyoon. (2020). Identify strategies and rank lean manufacturing tools to achieve world-class production with the fuzzy gray theoretic approach, Commercial strategies, 34, 79-98. (In Persian).
 19. Hosseini, A., Mehrmanesh, H., & Kasraei, A. R. (2024). Investigating the necessity of a sustainable production system of commercial vehicles in the country based on the dynamics system’s in the conditions of sanctions. Quantitative studies in management, 53(14), 124-165.
 20. Iranzadeh, S., Soltani Faskandis, Gh., (2010). World class management and production. Farozesh publisher.
 21. Kumar Singh, V., Kumar, R., Joshi, C.V., Poddar, S., (2023). Improving operational performance with world class quality (WCQ) technique: A case in Indian automotive industry. Materials Today: Proceedings, 72(3), 1561-1567.
 22. 2 Maisiri, W., Makwangudze, F. & Bilibana, L. (2023). Factors that influence world class manufacturing adoption in developing countries. South African Journal of Industrial Engineering, 34(3), 231-244.
 23. Mirhabibi, SD., Frsijani, H., Modiri, M., & Kahlili-Damghani, K. (2020). Improving the Integration of Supply Chain for Successful Implementation of World Class Manufacturing by using IPA: Evidence from Electronic Home Appliance, Industrial Management Studies, 18(57). 275-306. (In Persian)
 24. Mutsa. M., &, Telukdarie. A. T. (2021). Mapping industry 4.0 on the path to world class manufacturing. In Proceedings of the International Annual Conference of the American Society for Engineering Management. American Society for Engineering Management (ASEM). 1-9.
 25. Naghibi., H., Farsijani, H., Kasaei, M., & Zandieh, M. (2017), Explanation of effective components in the structure of world class manufacturing in the automotive industry, Modern Research in Decision Making, 1(4). 167-186
 26. Nuri, S., Jafari., SM., & Aliaskari, A. (2004). A strategic integrated model to access world-class manufacturing (based on soft systems methodology). International Journal of Industrial Engineering and Production Management (International Journal of Engineering Sciences), 16(4), 103-113. (In Persian)
 27. Pałucha, K. (2012). World Class Manufacturing model in production management. Archives of Materials Science and Engineering, 58(2), 227-234.
 28. Petrillo, A., De Felice F., & Zomparelli. F. (2018). Performance measurement for world-class manufacturing: a model for the Italian automotive industry, Total Quality Management and Business Excellence, 30(7), 908-935.
 29. pourvaziry, Z., Hashemzadeh khorasgani, Gh., Modiri, M. & Farsijani, H., (2022), Designing a sustainable production model in the automotive industry under sanctions and with a world-class approach, Journal of Development Evolution Management, 48(14), 87-103.
 30. Pourvaziry, Z., Hashemzadeh, G-R., Moradi, M., & Farsijani, H. (2020). Designing a Sustainable World Class Manufacturing Model in the Automotive Industry in Iran. Tehnički Glasnik, 14(2), 143-153.
 31. Rahmaty, m., (2020). Presenting a Co-Creation Model in Tourism Industry Using Grounded Theory Qualitative Metod. Journal of Tourism Planning and Development, 9(33), 229-246.
 32. Safaei Ghadikolaei, A., Aghajani., H. (2012), Presenting a hybrid approach of fuzzy multi-criteria decision making techniques in order to prioritize strategies to achieve world-class production (Case study: Steel industries of Mazandaran province). Journal of Operational Research and Its Applications (Applied Mathematics), 9(2), 81-99. (In Persian)
 33. Seyed Hosseini, SM., & Safakish, MS. (2007). Comprehensive and advanced basics of production and operation management in production and service organizations: Basics of production and operation management in industry and services. Publications of Industrial Management Organization. (In Persian)
 34. Shafiei Nikabadi, M., Zarei, A., Shambayati, H., & Kalantari, H. (2018). Identification of Key Strategies for Olive Crop Production and Technical Requirements for their Implementation with the World Class Manufacturing Approach. Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, 4(8), 1-12. (In Persian)
 35. Shafiei Nikabadi, M., Naderi, R., Tajik, H., (2016). Extra-Organizational Factors Influencing Knowledge Management in Supply Chain: A Combinational Approach of Factor Analysis and Interpretive Structural Modeling. The Journal of Industrial Management Perspective 6(3), 131-157. (In Persian).
 36. Shariat, M.A., S. Iranzadeh, and A. Bafandeh Zendeh, (2019). An Integrated Model of Sustainable Production with Perspective in Ecological and Industrial Symbiosis Approaches. Industrial Management Studies, 17(54), 183-222. (In Persian)
 37. Sheikh, R., Shambayati, H., (2015). A Content Analysis of Virtual Social Networks with a Netnography Approach Based on Incomplete Information. New Media Studies, 1(4), 179-203. (In Persian)
 38. Sheikh, R., shambayati, H., vakili, G., (2017). Netnography based on Incomplete Information: A New Approach in Analysis of Internet Users' Comments. Journal of Information Technology Management, 9(2), 333-354. (In Persian)
 39. Strauss, A.L., & Corbin, J.M. (2006). Basics of qualitative research: grounded theory procedures and techniques. Afshar, E., Tehran. (In Persian)
 40. Tarmast, P., Alirezaei, A., Hashemzade, Gh. & Shah Mansuri, A. (2021), The design strategy of the agile process model of the development cycle of new products with a world-class production policy in Iran Khodro Company (qualitative approach). Scientific & Research Journals Management System, 12(3), 129-144.
 41. Terra, J. D. R., Berssaneti, F. T., & Quintanilha, J. A. (2021). Challenges and barriers to connecting World Class Manufacturing and continuous improvement processes to Industry 4.0 paradigms. Engineering Management in Production and Services, 13(4), 115-130
 42. Wisniewski, Z., Paszkowski, M., & Wisniewska, M. (2019). Organizational Culture Requirements for the Achievement of World Class Manufacturing. In International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, Springer, Cham. 244-253.