دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 52، 1402 

مقاله پژوهشی

تحلیلی بر موانع پیاده سازی اقتصاد مدور و صنعت 4.0 در زنجیره تامین: رویکرد فراترکیب و دنپ فازی

صفحه 9-45

10.48308/jimp.13.4.9

مهرداد کیانی؛ داود عندلیب اردکانی؛ سید حیدر میرفخرالدینی؛ حبیب زارع احمدآبادی