نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، پردیس البرز دانشگاه تهران.

2 استاد، دانشگاه تهران.

3 استادیار، دانشگاه تهران.

10.48308/jimp.2023.231853.1451

چکیده

هدف اصلی پژوهش دستیابی به مدل مدیریت زنجیره تأمین هوشمند صنعت کالاهای تند مصرف در ایران می‌باشد. از آنجا که این پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی است، در بخش کیفی پس از مرور مطالعات موجود و جمع‌آوری ادبیات موضوعی پژوهش، مقالات مرتبط شناسایی شد و خروجی‌های به دست آمده با استفاده از روش مالتی گراندد تئوری (فراترکیب و نظریه برخاسته از داده‌ها) تحلیل گردید. پس از انجام روش فراترکیب، مقالات منتخب استخراج گردید. همچنین، پس از برگزاری مصاحبه با 15 نفر از خبرگان حوزه مورد بررسی، به کدگذاری مقوله‌ها پرداخته شد. نتیجه به استخراج مدل مدیریت زنجیره تأمین هوشمند صنعت کالاهای تند مصرف در ایران منتج شد. در بخش کمی به منظور پالایه نمودن شاخص‌ها از روش پشتیبان اجماع گسسته استفاده شده است. در ادامه به منظور نوع‌شناسی مدل از روش تحلیل مقایسه‌ای کیفی فازی با استفاده از نرم‌افزارFsQCA4 استفاده شد. داده‌های بخش کمی از بین 20 نفر از مدیران و خبرگان زنجیره تأمین در شرکت‌های فعال در صنعت کالاهای تند مصرف شهر تهران گردآوری شدند. بر اساس نتایج کیفی پژوهش، مشخص گردید مدل مذکور دارای 6 مقوله اصلی، 21 مقوله فرعی و 113 کد شاخص می‌باشد. همچنین بر اساس نتایج بخش کمی نیز تعداد 92 شاخص به عنوان مناسب‌ترین شاخص‌های هوشمندسازی زنجیره تامین صنعت کالاهای تند مصرف تعیین شدند و در ادامه مناسب‌ترین ترکیب بین شاخص‌های مدل پارادایمی تعیین شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Developing smart supply chain management model in Fast-moving Consumer Goods Industry (FMCG)

نویسندگان [English]

  • ali hoorshad 1
  • Hossein Safari 2
  • Rohollah Ghasemi 3

1 1. Ph.D. Candidate, Alborz Campus University of Tehran.

2 Professor, Tehran University.

3 Assistant Professor, University of Tehran.

چکیده [English]

The main aim of the research is to achieve a smart supply chain management model for FMCG industry in Iran. Since this research is of an exploratory mixture type, in qualitive section after reviewing the exist literature and collecting the relevant literature of the research, related articles identified and the results obtained analyzed using the Multi-Grounded theory method. After performing the meta- synthesis method, the selected articles extracted. Also, after holding interview with 15 experts, the coding of the categories done. The result led to the extraction of the smart supply chain management model of fast-moving consumer goods industry in Iran. In the quantitative part, in order to refine the indicators, the discrete consensus support method used. In the continuation of the qualitative part, for model configuration, FsQCA method. Quantitative data collected from 20 supply chain managers and experts in companies active in FMCG industry in Tehran. Based on the results of the research, it was determined that the mentioned model has 6 main categories, 21 sub-categories and 113 index codes. Also, based on the results of the quantitative section, 92 indicators determined as the most appropriate indicators for FMCG industry's smart supply chain and then the most suitable combination between the indicators of the paradigm model determined. The results of the research presented a conceptual model for managing the smart supply chain of FMCG industry in Iran, which can be used by industrialists and researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart Supply Chain
  • Fast-moving Consumer Goods Industry
  • Multi-Grounded Theory
  • Discrete Consensus Support Method
  • Fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (FsQCA)