نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

10.52547/jimp.2023.231478.1448

چکیده

این مقاله به بررسی جریانات موجودی و مالی در زنجیره های تامین پرداخته است هدف آن ارائه روشی برای بهینه سازی این دو جریان برای اعضاء زنجیره می باشد. درصد بازگشت سرمایه بعنوان شاخص عملکرد تعریف شده و اجزاء معادله دوره تبدیل نقدینگی که مبین جریانات مالی و فیزیکی در زنجیره ها می باشند بعنوان متغیرهای تعیین کننده عملکرد درصد بازگشت سرمایه فرموله شده است. داده های اعضاء زنجیره های شش صنعت منتخب استخراج شده و با ارائه دو سناریو، بر اساس مدل سازی مبتنی بر عامل رفتار اعضاء در تعامل با پایین دست و بالا دست زنجیره با استفاده از نرم افزار نت لگو شبیه سازی شده است . خروجی ها برمبنای وضعیت ردیف های هر زنجیره تحلیل شده است . بر اساس نتایج سناریوی اول در صورتیکه روزهای نگهداری موجودی در پایین دست زنجیره کاهش یابد و به بالادست زنجیره انتقال یابد و در مقابل دوره پرداخت به بالا دست کوتاه تر گردد دوره بازگشت سرمایه برای کل زنجیره بهبود نشان می دهد همچنین بر اساس نتایج سناریوی دوم، به نسبت میزان کاهش چرخه تبدیل نقدینگی از طریق بهره روی در سایه همکاری اعضاء زنجیره، بهبود عملکرد شاخص بازگشت سرمایه قابل ملاحظه می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Optimizing Physical and Financial Flows of Supply Chains Using Agent-Based Simulation

نویسندگان [English]

  • Reza Zavarikia 1
  • Ahmad Makui 2
  • Mohammad Ali Keramati 3

1 PhD Candidate, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

3 Associate Professor Department of Industrial Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Tehran Central Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This paper has investigated the inventory and financial flows in supply chains, its purpose is to provide a method to optimize this two flows for chain member’s’, Return On Capital(ROC) define as performance index and cash conversion cycle(CCC) equation components which show financial and physical flows are formulated as variables that determine ROC performance. The data of chain members of six selected industries have been extracted and two scenarios were presented. According to the agent- based modeling the behavior of chain members in interaction with the upstream and downstream were simulated by NetLego software. Outputs analyzes are based on tiers of chains. Results of first scenario indicate that if Days Inventory Outstanding (DIO) is reduced in downstream and transferred to upstream of the chain and Days Payment outstanding (DPO) in the upstream shortened, ROC be improved for entire chain, as well as the result of second scenario shows regarding to the reduction of cash conversion cycle through productivity under collaboration of chain members the performance improvement of ROC is remarkable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Physical Flow
  • Financial Flow
  • Optimizing
  • Agent Based Simulation