دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 51، 1402 

مقاله پژوهشی

مدل‌‌سازی عامل‌‌بنیان سیستم پایش برخط توزیع دارو با رویکرد یادگیری تقویتی

صفحه 249-284

10.48308/jimp.13.3.249

رامین کنگرلو حقیقی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ محمدرضا معتدل