دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 20، اسفند 1394 

مقاله پژوهشی

طراحی مدلی برای چابکی زنجیره تأمین و بررسی اثرات ابعاد آن بر عملکرد زنجیره تأمین

صفحه 9-39

سید فرامرز قرآنی؛ مقصود امیری؛ لعیا الفت؛ ابوالفضل کزازی