دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 18، شهریور 1394 
مدلسازی عملکرد شبکه‌های مراکزداده با رویکرد پویایی‌های سیستم

صفحه 83-106

محمدرضا بهرامی؛ غلامرضا هاشم‌زاده؛ ابوتراب علیرضایی