به‌کارگیری مدل برنامه‌ریزی چندهدفه فازی وزن‌دار به منظور تعیین میزان خرید بهینه از تأمین‌کنندگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه خلیج فارس.

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه خلیج فارس.

چکیده

در دهه اخیر، مدیریت خرید در زنجیره تأمین و انتخاب تأمین‌کننده مناسب، چالشی برای شرکت‌ها در یک زنجیره عرضه بوده است؛ بنابراین در این مطالعه یک مسئله انتخاب تأمین‌کننده که به‌طورکلی یک مسئله تصمیم‌گیری چندمعیاره است، به‌صورت یک مسئله برنامه‌ریزی خطی چندهدفه در نظر گرفته شده است؛ در ادامه مدل برنامه‌ریزی چندهدفه برای تعیین مقادیر سفارش بهینه به تأمین‌کنندگان با توجه به محدودیت‌ها و اهداف پژوهش، طراحی و برای حل آن از «مدل برنامه‌ریزی چندهدفه فازی وزن‌دار» و از روش «بیشینهـکمینه» استفاده شده و اوزان اهداف و محدودیت‌های فازی که از روش «تحلیل سلسله‌­مراتبی فازی» به­دست می‌آیند در تابع هدف مدل بیشینهـکمینه قرار داده‌ شده و مدل اجرا می‌شود. با فرض اینکه تصمیم‌گیرنده از جواب‌های به‌دست‌آمده راضی نباشد، از «مدل آریخان» با در نظر گرفتن وزن اهداف و محدودیت‌های فازی در این مدل، استفاده می‌شود تا درنهایت تصمیم‌گیرنده به سطح‌های دستیابی موردنظر خود در اهداف و محدودیت‌های فازی برسد و میزان سفارش بهینه به تأمین‌کنندگان، مشخص شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Employment of a Weighted Fuzzy Multi-Objective Programming Model to Determine the Amount of Optimum Purchasing from Suppliers

نویسندگان [English]

  • Hamid Shahbandarzadeh 1
  • Alireza Paykam 2
1 Assistant Professor, Khalig -e- Fars University.
2 Master, Khalige Fars University.
چکیده [English]

In the last decade, purchasing management in supply chain and correctly selection of supplier have been of challenges for the relevant companies. Hence a supplier selection problem, which is generally a Multi-Criteria Decision Making (MADM) problem, was considered as a Multi-Objective Linear Programming (MOLP) problem in the present research. Afterwards, the multi-objective programming model was designed to determine the optimum order values according to the limitations and research objectives and the weighted fuzzy multi-objective programming model and maximum-minimum method were employed in order to solve it. Moreover, fuzzy constraints and the weights of objectives, which are obtained from Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP), were put in the objective function related to the max-min model and the model was implemented afterward. Assuming that the decision maker is not satisfied with the obtained response, Arikan model can be used in which the weight of objectives and fuzzy constraints are considered in the model in order to reach to the desired level in the objectives and fuzzy constraints and to specify the amount of optimum purchasing from suppliers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplier Selection
  • Weighted Fuzzy Multi-Objective Programming
  • Optimal Purchases
  • Fuzzy Analytical Hierarchy Process
1. Amid, A, Ghodsypour, S, & O’Brien, C. (2009). A weighted additive fuzzy multi-objective model for the supplier selection problem under price breaks in a supply chain. International Journal of Production Economics, 121, 323-332.
2. Amid, A, Ghodsypour, S, & O’Brien, C. (2006). Fuzzy multi-objective linear model for supplier selection in a supply chain. International Journal of Production Economics, 104, 394-407.
3. Amid, A, Ghodsypour, S, & O'Brien, C. (2010). A Weighted max-min model for fuzzy multi-objective supplier selection in a supply chain. International Journal of Production Economics .
5. Amin, S, Razmi, J, & Zhang, G. (2010). Supplier selection and order allocation based on fuzzy SWOT analysis and fuzzy linear programming. Expert Systems with Applications.
6. Arikan, F. (2013). A fuzzy solution approach for multi objective supplier selection. Expert Systems with Applications .
7. Arikan, F. (2011). An Augmented Max–min Model For Multiple Objective Supplier Selection. 9th International Congress on Logistics and Supply Chain Management .
8. Burton, T. (1988). JIT/Repetitive sourcing strategies: tying the knot with your suppliers. Production and Inventory Management Journal, 38-41.
9. Carrera, D, & Mayorga, R. (2008). Supply chain management: a modular Fuzzy Inference System approach in supplier selection for new product development. Journal of Intelligent Manufacturing, 19(1), 1-12.
10. Chen, L, & Wang, T-C. (2009). Optimizing partners’ choice in IS/IT outsourcing projects: The strategic decision of fuzzy VIKOR. Int. J.Production Economics, 12, 233-242.
11. Chen, L. & Tasi, F. (2001). Fuzzy Goal Programming with Different Importance and Priorities. European Journal of Operational Research, 133, 548-556.
12. Chang, D.Y. (1992). "Extent Analysis and Synthetic Decision, Optimization Techniques and Applications" .WorldScientific, Singapore.
13. Díaz-Madroñero, M, Peidro, D, Mula, J, & Ferriols, F. (2010). Fuzzy Multiobjective Mathematical Programming Approaches for Operational Transport Planninlg. Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa, 44(9).
14. Dulmin, R, & Mininno, V. (2003)". Supplier selection using a multi-criteria decision aid method. Journal of Purchasing and Supply Management, 9, 177-187.
15. Faez, F, Ghodsypour, S, & O’Brien, C. (2009). Vendor selection and order allocation using an integrated fuzzy case-based reasoning and mathematical programming model. International Journal of Production Economics, 395-408.
16. Ghobadian, A, Stainer, A, & Kiss, T. (1993). A computerized vendor rating system. Proceedings of the First International Symposium on Logistics, 321-328.
17. Jolai, F, Yazdian, S, Shahanaghi, K, & Azari Khojasteh, M. (2010). Integrating fuzzy TOPSIS and multi-period goal programming for purchasing multiple products from multiple suppliers."Journal of Purchasing and Supply Management.
18. Ku, C, Chang, C, & Ho, H. (2010). Global supplier selection using fuzzy analytic hierarchy process and fuzzy goal programming. Quality and Quantity, 44(4), 623 - 640.
19. Kumar, M, Vrat, P, & Shankar, R. (2006)". A fuzzy programming approach for vendor selection problem in a supply chain. Int. J. Production Economic, 273-285.
20. Kumar, M, Vrat, P, & Shankar, R. (2004). A fuzzy goal programming approach for vendor selection problem in a supply chain. Computers and Industrial Engineering, 69 – 85.
21. Lai, Y, & Hwang, C. (1993). "Possibilistic linear programming for managing interest rate risk. Fuzzy Sets and Systems, 49, 121–133.
22. Lai, Y, & Hwang, C. (1996). Fuzzy multiple objective decision making-methods and applications"
23. Lee, A, Kang, H, & Chang, C. (2009). Fuzzy multiple goal programming applied to TFT-LCD supplier selection by downstream manufacturers. Expert System with Applications,36, 6318-6325.
24. Lin, Y-T, Lin, C-L, Yu, H-C, & Tzeng, G. (2010). A novel hybrid MCDM approach for outsourcing vendor selection:A case study for a semiconductor company in Taiwan. Expert Systems with Applications, 37, 4796-4804.
25. Lin, C.-C. (2004). A weighted max–min model for fuzzy goal programming. Fuzzy Sets and Systems, 142, 407–420.
26. Hwang, C., & Yoon, K. (1981). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. Springer-Verlag, Heidelberg .
27. Özgen, D, Önüt, S, Gülsün, B, Tuzkaya, U, & Tuzkaya, G. (2008). A two-phase possibilistic linear programming methodology for multi-objective supplier evaluation and order allocation problems. Information Sciences,178, 485-500.
28. Rezaei, J,Davoodi, M. (2010). Multi-objective models for lot-sizing with supplier selection. Int. J. Production Economics, 130.
29. Sarkis, J, Talluri, S, & Gunasekaran, A. (2007). A strategic model for agile virtual enterprise partner selection. International Journal of Operations and Production Management, 27, 1213-1234.
30. Soner Kara, S. (2011). Supplier selection with an integrated methodology in unknown environment. Expert Systems with Applications, 38, 2133-2139.
31. Wang, T, Chen, Y, Wang, W, & Su, T. (2010). Analysis of outsourcing cost effectiveness using a linear programming model with fuzzy multiple goals. International Journal of Production Research, 48(2), 501-523.
32. Wang, T, & Yang, Y. (2009). A fuzzy supplier selection in quantity discount environment. Expert System with Applications, 36, 12179-12187.
33. Weber, C, & Current, J. (1993). A multi-objective approach to vendor selection. European Journal of Operations Research, 68.
34. Weber, C, & Current, J. (2002). Theory and Methodology: A multi – objective approach to vendor selection. European Journal of Operational Reserch, 68, 173-184
35. Weber, C, Current, J, & Desia. (2003). Non_cooperative negotiation strategies for vendor selection. European Journal of Operational Reserch, 108.
36. Wu, D, Zhang, Y, Wu, D, & Olson, D. (2010). Fuzzy multi-objective programming for supplier selection and risk modeling: A possibility approach. European Journal of Operations Research, 200, 774-787.
37. Yucel, A, Guneri, A. (2010). A weighted additive fuzzy programming approach for multi-criteria supplier selection. Expert Systems with Application.