دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 19، آذر 1394 
ارزیابی استراتژی های تولیدی با استفاده از رویکرد QFD فازی

صفحه 169-183

محمد ولی پور خطیر؛ زین‌العابدین اکبرزاده؛ زهرا محمدی نودهکی