نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه مازندران.

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه مازندران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی خزر.

چکیده

امروزه بیشتر پژوهش­های انجام‌شده در زمینه استراتژی تولیدی بر فرآیند­های توصیفی و مدل‌های مفهومی تمرکز داشته و توجه اندکی بر ارزیابی کمی استراتژی­‌های تولید دارند. مقاله حاضر درصدد است تا با استفاده از روش QFD فازی رویکردی مناسب برای ارزیابی و توسعه استراتژی‌­های تولیدی با تمرکز بر عوامل رقابتی ارائه کند و تحلیلی از شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب شرکت در عوامل رقابتی ارائه دهد. داده‌های پژوهش از طریق توزیع پرسش­نامه میان خبرگان با تجربه‌ حداقل 10 سال در زمینه سیاست‌گذاری و برنامه‌­ریزی تولید در «شرکت مخزن فولاد رافع» با نام تجاری «دابو صنعت» به‌­دست آمده است. یافته­‌های پژوهش حاکی از آن است که نوآوری در محصول و کاهش مصرف انرژی، مهم‌ترین و سرعت و اطمینان از تحویل، کم‌اهمیت‌ترین عوامل رقابتی در شرکت مورد مطالعه است. توسعه محصول و فرآیند و بهبود سیستم برنامه­ریزی تولید به‌­ترتیب مهم‌ترین و کم­ اهمیت‌­ترین استراتژی­های تولیدی شرکت محسوب می‌­شوند. با توجه به یافته­‌ها، شرکت باید استراتژی­ای را به کار گیرد که در بهبود وضعیت عوامل رقابتی مؤثر بوده و امکان نائل شدن به وضعیت مطلوب را برای شرکت فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Manufacturing Strategy Evaluation using Fuzzy QFD Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Valipour Khatir 1
  • Zeinolabedin Akbarzadeh 2
  • Zahra Mohammadi Nodehaki 3

1 Assistant Professor, University of Mazandaran.

2 Ph.D Student, University of Mazandaran.

3 Master student, Khazar Institute of Higher Education.

چکیده [English]

Today the most studies in the field of manufacturing strategy are more focused on descriptive processes and conceptual models and draw less attention to quantitative evaluation of manufacturing strategy. Accordingly this essay is aimed to use QFD technique to present appropriate approach for evaluation and development of manufacturing strategy with the focus on competitive paid and offer an analysis of the gap between current and desired situation of company in competitive factors. The data obtained through questionnaires distributed among professionals, with experience of at least 10 years in policy and planning production at Makhzan Foulad Rafe Company which is known with commercial name Dabou Industry. The results of research  shows that creativity in product and  reduction of energy consumption are the most important (8) and speed of delivering (6.33) are the least important competitive factors in the company and product and process development (47.75) is the most important and improvement of product planning system (37) is the least important manufacturing strategy in the company. Company must employ a manufacturing strategy that is effective in improving competitive factors and provide the ability to achieve the desired situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Factors
  • Gap Analysis
  • Manufacturing Strategy
  • Organizational Performance
  • QFD Fuzzy
1. Arafa, A., & ElMaraghy, W. H. (2011). Manufacturing strategy and enterprise dynamic capability. CIRP Annals-Manufacturing Technology, 60(1), 507-510.‏
2. Boyer, K. K., Swink, M., & Rosenzweig, E. D. (2005). Operations strategy research in the POMS journal. Production and Operations Management, 14(4), 442-449.‏
3. Cagliano, R., Acur, N., & Boer, H. (2005). Patterns of change in manufacturing strategy configurations. International Journal of Operations & Production Management, 25(7), 701-718.‏
6. Chatha, K. A., & Butt, I. (2015). Themes of study in manufacturing strategy literature. International Journal of Operations & Production Management, 35(4), 604-698.‏
7. Chatha, K. A., Butt, I., & Tariq, A. (2015). Research methodologies and publication trends in manufacturing strategy: a content analysis based literature review. International Journal of Operations & Production Management, 35(4), 487-546.‏
8. Dangayach, G. S., & Deshmukh, S. G. (2001). Manufacturing strategy: literature review and some issues. International Journal of Operations & Production Management, 21(7), 884-932.‏
9. Garrido-Vega, P., Ortega Jimenez, C. H., de los Ríos, J. L. D. P., & Morita, M. (2015). Implementation of technology and production strategy practices: Relationship levels in different industries. International Journal of Production Economics, 161, 201-216.‏
10. Göleç, A. (2014). A relationship framework and application in between strategy and operational plans for manufacturing industry. Computers & Industrial Engineerin, 83–94.‏
11. Grant, N., Cadden, T., McIvor, R., & Humphreys, P. (2013). Taxonomy of manufacturing strategies in manufacturing companies in Ireland. Journal of Manufacturing Technology Management, 24(4), 488-510.‏
12. Hallgren, M., & Olhager, J. (2006). Quantification in manufacturing strategy. A methodology and illustration. International Journal of Production Economics, 104(1), 113–124.
13. Jia, G. Z., & Bai, M. (2011). An approach for manufacturing strategy development based on fuzzy-QFD. Computers & Industrial Engineering, 60(3), 445-454.
14. Kiridena, S., Hasan M., & Kerr R. (2009). Exploring deeper structures in manufacturing strategy formation processes: a qualitative inquiry. International Journal of Operations & Production Management, 29(4), 386- 417.
15. Lau, R. S. M. (2002). Competitive factors and their relative importance in the US electronics and computer industries. International Journal of Operations & Production Management, 22(1), 125-135.
16. Lee, K., Jeong, H., Park, C., & Park, J. (2002). Development of a decision-support system for the formulation of manufacturing strategy. International journal of production research, 40(15), 3913-3930.
17. Löfving, M., Säfsten, K., & Winroth, M. (2014). Manufacturing strategy frameworks suitable for SMEs. Journal of Manufacturing Technology Management, 25(1), 7-26.‏
18. Manyika, J., Sinclair, J., Dobbs, R., Strube, G., Rassey, L., Mischke, J., Remes, J., Roxburgh, C., George, K., O’Halloran, D. and Ramaswamy, S. (2012), Manufacturing the Future: The Next Era of Global Growth and Innovation. McKinsey Operations Practice, McKinsey Global Institute.
19. Nurcahyo, R., & Wibowo, A. D. (2015). Manufacturing Capability, Manufacturing Strategy and Performance of Indonesia Automotive Component Manufacturer. Procedia CIRP, 26, 653-657.‏
20. Oke, A., & Onwuegbuzie, H. (2013). Outsourcing, subcontracting-in and radical innovativeness: The moderating effect of manufacturing strategy. Journal of Manufacturing Technology Management, 24(4), 511-535.‏
21. Singh, H., & Mahmood, R. (2014). Aligning Manufacturing Strategy to Export Performance of Manufacturing Small and Medium Enterprises in Malaysia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 130, 85-95.‏
22. Skinner, W. (1969). Manufacturing–missing link in corporate strategy. Harvard Business Review, 47(3), 136–145.