اندازه‏ گیری کارایی رقابت ‏پذیری جهانی ایران در مقایسه با کشورهای منتخب با استفاده از مدل دومرحله‌ای تحلیل پوششی داده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه شیراز.

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه شیراز.

چکیده

سطح رقابت‏ پذیری کشورهای جهان یکی از معیارهای مهمی است که بسیاری از متغیرهای اقتصاد خرد و کلان را در نظر می‌‏گیرد. این شاخص در راستای حفظ بقای هر کشوری، نقش مهمی را بازی می‏‌کند؛ بنابراین هدف از انجام این مطالعه، ارائه مدلی ابتکاری از متغیرهای شاخص رقابت‏‌پذیری جهانی «مجمع جهانی اقتصاد» در قالب مدل تحلیل پوششی دومرحله‌ای داده‏ ها و سنجش کارایی این شاخص -با توجه به اهداف سند چشم‌انداز 1404- برای چهل کشور منتخب آسیایی، شمال آفریقا و اقیانوسیه (با تأکید بر کشور ایران) طی سال‌های 2010-2011 تا 2014-2015 است. با توجه به جامعیت گزارش‌های «مجمع جهانی اقتصاد»، داده‌‏های موردنیاز برای انجام این مطالعه از گزارش‌های این مجمع استخراج شده و به روش مدل دومرحله‌ای تحلیل پوششی داده‌‏ها و با استفاده از نرم‌‏افزار WIN QSB تجزیه‌وتحلیل شده است. نتایج نشان می‌‏دهد شاخص رقابت ‏پذیری جهانی ایران طی سال‌های اشاره‌ شده روند مناسبی را طی نکرده است و تحقق اهداف سند چشم ‏انداز بیست‌ساله نیازمند الگوبرداری از کشورهای مرجع مشخص‌شده در این پژوهش است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Efficiency of Iran Global Competitiveness Index Compared with Selected Countries using Two-Stage Data Envelopment Analysis Model

نویسندگان [English]

  • Alinaghi Mosleh Shirazi 1
  • Mojtaba Khalifeh 2
1 Associate Professor, Shiraz University, Shiraz.
2 Ph.D. Student, Shiraz University.
چکیده [English]

Competitiveness level of countries is one of an important index that contains most of the micro and macro economy variables. Thus the main purpose of this study is to design a heuristic model of Global Competitiveness Index in the frame of two-stage DEA and evaluate the efficiency of this index –regards to the 1404 Vision Document- for 40 Asia and North Africa countries from 2010-2011 till 2014-2015. The data collected from the World Economic Forum reports and analyzed by using two-stage DEA and WIN QSB software. The results show that efficiency growth of Global Competitiveness Index does not have an appropriate trend and achieving the goals of 1404 Vision Document require to set reference units that are obtained from this study, as the benchmarks of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Global Competitiveness Index
  • Two-Stage Data Envelopment Analysis
  • Efficiency
  • 1404 Vision Document
1. Chen, Y., Cook, W. D., & Zhu, J. (2010). Deriving the DEA Frontier for Two-Stage Processes. European Journal of Operational Research, 202, 138–142.
2. Fukuyamaa, H., & Matousekb, R. (2011). Efficiency of Turkish Banking: Two-Stage Network System Variable Returns to Scale Model. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 21, 75–91.
3. Kao, C., Hwang, S. N. (2008). Efficiency Decomposition in Two-Stage Data Envelopment Analysis: An Application to Non-Life Insurance Companies in Taiwan. European Journal of Operational Research, 185(1), 418–429.
4. Kontolaimou, A., Giotopoulos, I., & Tsakanikas, A. (2015). A Typology of European Countries Based on Innovation Efficiency and Technology Gaps: The Role of Early-Stage Entrepreneurship. Economic Modelling, Article in Press.
5. Saleh, H., Hosseinzadeh Lotfi, F., Toloie Eshlaghy, A., & Shafiee, M. (2011). A New Two-Stage DEA Model for Bank Branch Performance Evaluation. 3rd Conference on Data Envelopment Analysis, Azad University-Firoozkuh Branch, July 29-30.
6. Seiford, L. M., & Zhu, J. (1999). Profitability and Marketability of the Top 55 Commercial Banks. Management Science, 45(9), 1270–1288.
7. Şener, S. (2013). The Competitiveness of Turkish Economy within the Scope of WEF Global Competitiveness Index. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 75, 453 – 464.
8. Svitalkova, Z. (2014). Comparison and Evaluation of Bank Efficiency in Selected Countries in EU. Procedia Economics and Finance, 12, 644 – 653.
9. Varabyova, Y., & Schreyögg, Jonas. (2013). International Comparisons of the Technical Efficiency of the Hospital Sector: Panel Data Analysis of OECD Countries using Parametric and Non-Parametric Approaches. Health Policy, 112, 70–79.
10. World Economic Forum. (2014-2015). Global Competitiveness Report 2014–2015, Klaus Schwab (Editor), 4-565. http://www.weforum.org/reports.
11. World Economic Forum. (2010-2011 to 2014-2015). Global Competitiveness Report. http://www.weforum.org/reports
12. Xavier, S. M., Beñat, B. O., Jennifer, B., Margareta, D. H & Thierry, G. (2011). The Global Competitiveness Index 2011–2012: Setting the Foundations for Strong Productivity in World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2011–2012, Klaus Schwab (Editor), Switzerland 2011, 3-49.