کلیدواژه‌ها = توسعه محصول جدید
طراحی الگوی مشارکت مشتریان در فرآیند توسعه محصول جدید در صنعت خودروی کشور

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 195-228

10.52547/jimp.9.3.195

حسین شجاعی فرد؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ سید محمود حسینی؛ مریم اخوان خرازیان


طراحی مدل پویای توسعه محصول جدید با تأکید بر تئوری انتشار باس

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 137-162

مهدی همایون‌فر؛ بیژن نهاوندی؛ پریسا گل باز زاده


تأثیر مشارکت ذی نفعان در فرآیند توسعه محصول جدید بر عملکرد سازمانی

دوره 7، شماره 3، آذر 1396، صفحه 27-46

محمدجواد نائیجی؛ فرهاد پناهی فر؛ یعقوب طاطاری


مدل توسعه محصول جدید در صنعت خودروسازی کشور

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 33-51

اکبر عالم تبریز؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ بهروز دری نوکرانی؛ محسن محمدی پلارتی


مدل‌سازی پویایی در زنجیره تأمین یک محصول جدید مبتنی بر رویکرد پویایی‌های سیستم

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 9-36

علی محقر؛ سید حمید هاشمی پطرودی؛ حمیدرضا طلایی