نویسنده = میرسامان پیشوایی
طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه‌بسته کاغذسنگی با استفاده از برنامه‌ریزی محدودیت شانس انعطاف‌پذیر امکانی تصادفی استوار

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 45-81

10.52547/jimp.12.1.45

سید جلال‌الدین حسینی دهشیری؛ مقصود امیری؛ لعیا الفت؛ میرسامان پیشوایی


یک مدل برنامه‌ریزی دو مرحله‌ای برای آمایش کشت برنج تحت شرایط عدم قطعیت پویا (مورد مطالعه: ایران)

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 145-176

10.52547/jimp.11.2.145

حسین ابراهیمی محمودی؛ میرسامان پیشوایی؛ ابراهیم تیموری


ارائه یک مدل برای برنامه‏ ریزی اصلی زنجیره‏ تأمین پایدار با ملاحظه یکپارچگی جریان مالی و فیزیکی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 39-62

امیرسالار محمدی؛ اکبر عالم تبریز؛ میرسامان پیشوایی


طراحی شبکه زنجیره امداد چندهدفه برای پاسخگویی به زلزله تحت عدم اطمینان

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 9-36

علی بزرگی امیری؛ سهیل منصوری؛ میرسامان پیشوایی