دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 23، آذر 1395 
الگوریتم‌های تکاملی برای مسئله مکان‌یابی تخصیص زنجیره تأمین زیست متان

صفحه 29-54

سهیلا خویشتن‌دار؛ مصطفی زندیه؛ بهروز دری نوکرانی؛ سیدامید رعنایی سیادت