کلیدواژه‌ها = چابکی
ساختاردهی سیستمی عوامل مؤثر بر چابکی در فرآیندهای کسب‌وکار

دوره 14، شماره 1، 1403، صفحه 182-210

10.48308/jimp.14.1.182

صادق حسنی مقدم؛ محمدمهدی مهتدی؛ حسین بازرگانی؛ علی طاهری؛ محسن میری


طراحی مدلی برای چابکی زنجیره تأمین و بررسی اثرات ابعاد آن بر عملکرد زنجیره تأمین

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 9-39

سید فرامرز قرآنی؛ مقصود امیری؛ لعیا الفت؛ ابوالفضل کزازی


طراحی مدل ریاضی انعطاف پذیری سیستم تولیدی

دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 65-79

عادل آذر؛ حامد عبّاسی


نقش زیرساختی و فرایندی مدیریت دانش در مسیر چابک سازی صنعت نساجی کشور

دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 135-151

سید حسن حاتمی نسب؛ سید محمود زنجیر چی