طراحی مدل ریاضی انعطاف پذیری سیستم تولیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه تربیت مدرس.

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده

یکی از ارزش های محیطی در صحنه رقابت بین الملل، توانایی خلق مزیت نسبی و رقابتی در محیط پویا و پرتحول صنعت امروزی است. در این رابطه استفاده از سیستم های منعطف و چابک در محصولات اجتناب ناپذیر است. بنابراین برای اینکه سازمان ها و به خصوص شرکت های صنعتی بتوانند به محیط پویا و پیچیده خود پاسخ دهند، باید بتوانند این ارزش های محیطی را وارد سازمان کرده و با فراگیر کردن اجرای مستمر، آن را به صورت یک پیش فرض اساسی و ارزش درون سازمانی درآورند. انعطاف پذیری در صنایع تولیدی کشور، خصوصاً در صنایع خودروسازی که از تغییرات و پویایی بالایی برخوردار است، به عنوان یک ضرورت مطرح می شود. از یک سو انعطاف پذیری مفهومی فراگیر و چند بعدی بوده و از سوی دیگر مدلی برای اندازه گیری آن وجود ندارد. بنابراین نکته اول، عدم وجود مدل یکتا و نکته دیگر، عدم سنجش و اندازه گیری آسان آن با روش های معمولی است. در این مقاله مسأله اصلی ارائه مدلی برای اندازه گیری انعطاف پذیری سازمانی و مقایسه نتایج حاصل از حل مدل با وضعیت واقعی شرکت ایران خودرو است.

کلیدواژه‌ها


1. Boyer, K.K., & Leong, G.K. (1996). Manufacturing flexibility at the plant level, Omega, 24(5), 495-510.
2. Chandra, C., Everson, M. & Grabis, J. (2005). Evaluation of enterprise-level benefits of manufacturing flexibility, Omega, 33(1), 17-31.
3. Cox, J.T. (1989). Towards the measurement of manufacturing flexibility, Production and Inventory Management Journal, First Quarter, 68-72.
4. De Toni, A., & Tonchia, S. (2005). Definitions and linkages between operational and strategic flexibilities, Omega, 33, 525-540.
5. Dreyer, B., & Gronhaug, K. (2004). Uncertainty, flexibility, and sustained competitive advantage, Journal of Business Research, 57, 484-494.
6. Gong, Z., & Hu, S. (2008). An economic evaluation model of product mix flexibility, Omega, 36, pp. 852-864.
7. Hallgren, M., & Olhager J. (2009). Flexibility configurations: Empirical analysis of volume and product mix flexibility, Omega, 37, 746-756.
8. Kidd, P.T. (1994). A 21st century paradigm in agile manufacturing: forging new frontiers, Addison-Wesley, Wokingham.
13. Koste, L.L., & Malhotra, M.K. (2000). Tradeoffs among the elements of flexibility: a Comparison from the Automotive Industry, Omega, 28(6), 693-710.
14. Mascarenhas, B. (1981). Planning for flexibility. Long Range Plan, 14, 78-82.
15. Maskell, B. (2001). The age of agile manufacturing, Supply Chain Management: An International Journal, 6(1), 5-11.
16. Morlok, E. K. & Chang, D. J. (2004). Measuring capacity flexibility of a transportation system, Transportation Research Part A, 38, 405-420.
17. Nagarur, N. (1992). Some performance measures of flexible manufacturing systems, International Journal of Production Research, 30(4), 799-809.
18. Narasimhan, R., Talluri, S., & Das, A. (2004). Exploring flexibility and execution competencies of manufacturing firms, Journal of Operations Management, 22, 91-106.
19. Sharifi, H., & Zhang, Z. (1999). A methodology for achieving agility in manufacturing organization, International Journal of Production Economics, 62, 7-22.
20. Sharp, J.M., Irani, Z., & Desai, S. (1999). Working towards agile manufacturing in the UK industry, International Journal of Production Economics, 62, 155-169.
21. Swafford, P.M., Ghosh, S., & Murthy, N.N. (2006). A framework for assessing value chain agility, International Journal of Operation & Production Management, 26(2), 118-140.
22. Vernadat, F. (1999). Research agenda for agile manufacturing, LGIPM, ENIM/University, International Journal of Agile Management Systems, 1/1, 37-40.
23. Yusuf, M.A. (1994). Editorial, International Journal of Operations and Production Management, 14(11), 4-6.