نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه تربیت مدرس.

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده

یکی از ارزش های محیطی در صحنه رقابت بین الملل، توانایی خلق مزیت نسبی و رقابتی در محیط پویا و پرتحول صنعت امروزی است. در این رابطه استفاده از سیستم های منعطف و چابک در محصولات اجتناب ناپذیر است. بنابراین برای اینکه سازمان ها و به خصوص شرکت های صنعتی بتوانند به محیط پویا و پیچیده خود پاسخ دهند، باید بتوانند این ارزش های محیطی را وارد سازمان کرده و با فراگیر کردن اجرای مستمر، آن را به صورت یک پیش فرض اساسی و ارزش درون سازمانی درآورند. انعطاف پذیری در صنایع تولیدی کشور، خصوصاً در صنایع خودروسازی که از تغییرات و پویایی بالایی برخوردار است، به عنوان یک ضرورت مطرح می شود. از یک سو انعطاف پذیری مفهومی فراگیر و چند بعدی بوده و از سوی دیگر مدلی برای اندازه گیری آن وجود ندارد. بنابراین نکته اول، عدم وجود مدل یکتا و نکته دیگر، عدم سنجش و اندازه گیری آسان آن با روش های معمولی است. در این مقاله مسأله اصلی ارائه مدلی برای اندازه گیری انعطاف پذیری سازمانی و مقایسه نتایج حاصل از حل مدل با وضعیت واقعی شرکت ایران خودرو است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Design of Mathematical Model of Flexibility for Production System

نویسندگان [English]

  • Adel Azar 1
  • Hamed Abasi 2

1 Professor, Tarbiat Modares University.

2 Ph.D Student, Tarbiat Modares University.

چکیده [English]

One of the environmental values in international competition arena is the capability of providing relative and competitive advantage, in dynamic and mutative environment of the modern industry. In this way, applying the flexible and agile systems in products and production process is emphasized. Also, it is inevitable to pay attention to quality and customer requirements in this regard. Organizations and specially the industrial corporations should be able to respond to their dynamic and complex environment so, they should be able to incorporate these environmental values in organization & make them as a fundamental presumption and intra-organizational value through making their sustainable performance widespread. In Iran's production industries particularly automobile industries that face great changes and dynamism, the flexibility are necessary. Flexibility is a multi-dimensional & pervasive concept, while there is no model for measuring it. So, the first point is the lack of a unique model and the second one is the lack of an easy measurement method. The main problem of this article is presenting a model for measuring organizational flexibility and comparing the results of solving the model to those of real situations of the Iran Khodro Company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flexibility
  • Agility
  • Mathematical Modeling
  • Goal Programming
1. Boyer, K.K., & Leong, G.K. (1996). Manufacturing flexibility at the plant level, Omega, 24(5), 495-510.
2. Chandra, C., Everson, M. & Grabis, J. (2005). Evaluation of enterprise-level benefits of manufacturing flexibility, Omega, 33(1), 17-31.
3. Cox, J.T. (1989). Towards the measurement of manufacturing flexibility, Production and Inventory Management Journal, First Quarter, 68-72.
4. De Toni, A., & Tonchia, S. (2005). Definitions and linkages between operational and strategic flexibilities, Omega, 33, 525-540.
5. Dreyer, B., & Gronhaug, K. (2004). Uncertainty, flexibility, and sustained competitive advantage, Journal of Business Research, 57, 484-494.
6. Gong, Z., & Hu, S. (2008). An economic evaluation model of product mix flexibility, Omega, 36, pp. 852-864.
7. Hallgren, M., & Olhager J. (2009). Flexibility configurations: Empirical analysis of volume and product mix flexibility, Omega, 37, 746-756.
8. Kidd, P.T. (1994). A 21st century paradigm in agile manufacturing: forging new frontiers, Addison-Wesley, Wokingham.
13. Koste, L.L., & Malhotra, M.K. (2000). Tradeoffs among the elements of flexibility: a Comparison from the Automotive Industry, Omega, 28(6), 693-710.
14. Mascarenhas, B. (1981). Planning for flexibility. Long Range Plan, 14, 78-82.
15. Maskell, B. (2001). The age of agile manufacturing, Supply Chain Management: An International Journal, 6(1), 5-11.
16. Morlok, E. K. & Chang, D. J. (2004). Measuring capacity flexibility of a transportation system, Transportation Research Part A, 38, 405-420.
17. Nagarur, N. (1992). Some performance measures of flexible manufacturing systems, International Journal of Production Research, 30(4), 799-809.
18. Narasimhan, R., Talluri, S., & Das, A. (2004). Exploring flexibility and execution competencies of manufacturing firms, Journal of Operations Management, 22, 91-106.
19. Sharifi, H., & Zhang, Z. (1999). A methodology for achieving agility in manufacturing organization, International Journal of Production Economics, 62, 7-22.
20. Sharp, J.M., Irani, Z., & Desai, S. (1999). Working towards agile manufacturing in the UK industry, International Journal of Production Economics, 62, 155-169.
21. Swafford, P.M., Ghosh, S., & Murthy, N.N. (2006). A framework for assessing value chain agility, International Journal of Operation & Production Management, 26(2), 118-140.
22. Vernadat, F. (1999). Research agenda for agile manufacturing, LGIPM, ENIM/University, International Journal of Agile Management Systems, 1/1, 37-40.
23. Yusuf, M.A. (1994). Editorial, International Journal of Operations and Production Management, 14(11), 4-6.