کلیدواژه‌ها = تاپسیس فازی
شناسایی و تبیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیریت کلاس جهانی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 37-66

حسن فارسیجانی؛ ندا جلالیون؛ محسن مردانی


شناسایی و رتبه‌بندی محرک‌های چابکی سازمان با استفاده از تکنیک FTOPSIS و برنامه‌ریزی کسری

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 91-114

بهنام مولوی؛ مجید اسماعیلیان؛ رضا انصاری