نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار، دانشگاه تهران.

چکیده

برای بهبود و گسترش کاربرد مدل کلاسیک کارت امتیازی متوازن در سال‌های اخیر، روش‌های متنوعی مورد استفاده قرارگرفته است که به ترکیب آن با مدل‌های کمی و کیفی پرداخته‌اند. در این مقاله، پس از مطالعه ادبیات کارت امتیازی متوازن و بررسی راه‌حل‌های ارائه‌شده جهت بهبود کاربرد آن در توسعه نقشه استراتژی و اهداف استراتژیک که روشن‌کننده مسیر حرکت سازمان در مسیر رشد و دست‌یابی به اهداف سازمانی است، مدلی پیشنهاد گردید تا با نگاهی نو و کاربردی، روابط اهداف استراتژیک تعیین و اولویت‌بندی گردند. در این مقاله، نقاط قوت، ضعف و فرصت‌ها و تهدیدات اولویت‌دار سازمان به‌عنوان معیارهای ارزیابی اهداف استراتژیک در نظر گرفته‌شده است. سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی توسعه‌یافته بر اساس احتمال اهداف استراتژیک اولویت‌بندی شده‌اند. در روش تاپسیس فازی پیشنهادی مفهوم روش ﭘﺮﺗﻔﻮی میانگین- واریانس مارکویتز برای بهبود روش تاپسیس فازی به کار گرفته‌شده است. برای به‌کارگیری تکنیک تاپسیس فازی، ضروری است که معیارها وزن دهی شوند. با توجه به وجود ارتباط و وابستگی درونی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات از روش تحلیل شبکه ای برای وزن دهی آن‌ها، استفاده‌شده است. پس از اولویت‌بندی اهداف ارتباطات آن‌ها با استفاده از روش دیمتل فازی تعیین‌شده و نقشه ارتباطات علت و معلولی میان آن‌ها ترسیم‌شده است. نهایتاً یک مطالعه موردی برای نشان دادن اثربخشی روش پیشنهادی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Prioritizing strategic objectives of balanced scorecard using quantitative approaches of SWOT and Fuzzy Multiple-criteria Decision making methods

نویسنده [English]

  • Hossein Safari 2

2 Associate Professor, Tehran University.

چکیده [English]

Strategic planning is necessary for success and creating competitive advantage in a complex and dynamic environment of today's organizations. Balanced Scorecard is a relatively new tool for planning strategies and implementing strategy. One of the main stages related to the Balanced Scorecard deployment in organizations or companies, is prioritization of strategic objectives in the strategy map. In this paper, prioritized strengths, weaknesses, opportunities and threats of the organization are considered as criteria for evaluating strategic goals. There are different approaches for strategic objective prioritization. In this paper, strengths, weakness, opportunities, and threats were considered as criteria of a decision matrix. Then Fuzzy Technique for Ordering Preferences Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) technique, one of the best techniques in Multi-Criteria Decision Making, was used for prioritization of strategic objectives. Using Fuzzy TOPSIS needs to weight of criteria. According to the internal relationships between strengths, weakness, opportunities, and threats, Analytical Network Process (ANP) was used to weight them. Finally, a case study is provided to illustrate the effectiveness of the proposed method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Objectives
  • SWOT matrix
  • Balanced Scorecard
  • Fuzzy TOPSIS
  • ANP