مقاله پژوهشی

ارائه مدلی جهت بهینه‌سازی شبیه‌سازی رویکردهای مدل تعالی سازمانی EFQM با استفاده از پویایی‌شناسی سیستم‌ها و الگوریتم ژنتیک در شبکه بانکی جمهوری اسلامی ایران

حسین صفری؛ علی محقر؛ علی عبادی ضیایی؛ امیر آذرفر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

https://doi.org/10.52547/jimp.2021.202603.1212

برنامه‌ریزی منابع تولیدی در یک سیستم تولیدی هیبرد MTS/MTO تحت تقاضای احتمالی و با بکارگیری رویکرد برنامه‌ریزی تصادفی چندمرحله‌ای

ریحانه عزیزی خرانقی؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ محمدرضا تقی‌زاده یزدی؛ سید حسین رضوی حاجی‌آقا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

https://doi.org/10.52547/jimp.2022.222452.1273

تحلیل شکاف ریسک زنجیره تامین با استفاده از مدل FLC (محاسبات کلامی فازی) دوتایی تعدیل شده و ویکور فازی (مطالعه‌ی موردی: صنایع غذایی شی‌فو در استان فارس)

علی تیزرو؛ نسیم نوروزنژاد فرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

https://doi.org/10.52547/jimp.2022.222461.1272

ارایه مدل شبیه‌سازی- بهینه‌سازی سیستم‌های تولیدی مستعد شکست شبکه‌ای با رویکرد نگهداری‌ و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان و اشتراک درآمدها

مهدی دیرانلو؛ فرناز آزادجو؛ سید مجتبی سجادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.52547/jimp.2022.224968.1328

ارزیابی عملکرد با تلفیقی از مدل کارت امتیازی متوازن و روش بهترین- بدترین فازی مورد مطالعه: (شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد)

سپیده برجسته نژاد؛ مصطفی کاظمی؛ علیرضا پویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.52547/jimp.2022.202702.1221

ارائه مدلی برای بهینه‌سازی استقرار تجهیزات کنار جاده‌ای در شبکه خودرویی سیستم حمل و نقل هوشمند به منظور حداکثری‌سازی پوشش شبکه

علی محقر؛ حجت حیدرزاده مقدم؛ روح الله قاسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

https://doi.org/10.52547/jimp.2022.226117.1341

ارائه مدلی برای سیاست‌گذاری بودجه در برنامه‌های ارتباط دانشگاه با جامعه با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم (موردمطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)

جواد نظریان جشن‌آبادی؛ علیرضا پویا؛ روح اله باقری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

https://doi.org/10.52547/jimp.2022.224233.1314