دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. طراحی شبکه سلسله مراتبی مراکز درمان موقت شهری در شرایط بحران با رویکرد تلفیقی مدل ریاضی - شبیه سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

10.29252/jimp.2020.87606

سوگل موسوی؛ سید مجتبی سجادی؛ اکبر عالم تبریز؛ سید اسماعیل نجفی


3. مدل تأمین پایدار قطعات تجهیزات دوار صنعت نفت ایران با استفاده از فراترکیب پویایی سیستم (SD) و آشکارسازی و آزمودن پیش فرض‌های استراتژیک(SAST)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

10.29252/jimp.2021.185006.1150

مهناز حسین زاده؛ محمدرضا مهرگان؛ حکیم قیم


4. طراحی سیستم استنتاج فازی برای ارزیابی زنجیره تأمین سبز شرکت‌های تولیدی صادراتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399

10.29252/jimp.2021.185058.1160

عیسی نریمانی قوتلار؛ ناصر فقهی فرهمند؛ نازنین پیله ور؛ کمال الدین رحمانی؛ محمدرضا معتدل


5. مدل تصادفی چندهدفه به منظور تعیین نوع، ظرفیت و محل نصب تولیدات پراکنده در زنجیره تأمین جدید صنعت برق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

10.29252/jimp.2021.185001.1148

احمد قربانخانی؛ علی مروتی شریف‌آبادی؛ سید حبیب‌الله میرغفوری؛ سید حیدر میرفخرالدینی


6. ارائه الگوی تجزیه و تحلیل و بهبود سیستم خدماتی با استفاده از تئوری صف و رویکرد شبیه سازی )مورد مطالعه: واحد مالی سازمان آب همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1399

10.29252/jimp.2021.184428.1047

پیمان زندی؛ محمد رحمانی؛ پرهام عظیمی