دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مدل برنامه ریزی برونسپاری لجستیک معکوس بر پایۀ تحلیل فازی شهودی با در نظر گرفتن روش‌های هوش مصنوعی (مورد مطالعه: شرکت سایپا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1402

10.48308/jimp.2023.232882.1484

علی محقر؛ طاها منصوری؛ ساناز حدادی


کاربرد شبکه های یادگیری عمیق جهت طراحی فرآیند کنترل کیفیت در صنعت روغن‌موتور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.48308/jimp.2023.232216.1462

مهدی حیدری؛ علیرضا علی نژاد؛ بهنام وحدانی


ارزیابی کیفیت محصولات تولیدی با ارائه رویکردی مبتنی بر شبکه عصبی-فازی ANFIS (موردمطالعه: شرکت تولیدی و صنعتی خزر پلاستیک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

10.48308/jimp.2024.233186.1493

سمانه راش؛ میثم عفتی؛ مصطفی ابراهیم پور


ساختاردهی سیستمی عوامل موثر بر چابکی فرایندهای کسب‌وکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1402

10.48308/jimp.2024.230191.1412

صادق حسنی مقدم؛ محمدمهدی مهتدی؛ حسین بازرگانی؛ علی طاهری؛ محسن میری


مروری بر مقالات مکان یابی تسهیلات لجستیک بشردوستانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.48308/jimp.2024.232785.1483

کریم آراسته؛ روزبه قوسی؛ احمد ماکوئی


بررسی تأثیر وام‌های خرد بر سطح درآمد افراد و خروج از فقر: رویکرد شبیه‌سازی عامل‌بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1402

10.48308/jimp.2024.233097.1489

محمدرضا صادقی مقدم؛ مهدی قربانی؛ مهسا سلطانی‌نشان؛ مهرداد حمیدی هدایت


ارایه عناصر و متدولوژی یادگیری‌تقویتی اعتباربخشی بیمارستان بر اساس مدل مفهومی عامل‌بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1402

10.48308/jimp.2024.232895.1485

جواد کشوری کامران؛ محمد علی کرامتی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ سیدعبدالله امین موسوی


مقاله پژوهشی

تأثیر معماری فناوری اطلاعات بر همکاری بین سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1402

10.48308/jimp.2024.232465.1476

علی اوتارخانی؛ بهاره خدائی