کلیدواژه‌ها = پویایی‌های سیستم
مدل‌سازی پویایی در زنجیره تأمین یک محصول جدید مبتنی بر رویکرد پویایی‌های سیستم

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 9-36

علی محقر؛ سید حمید هاشمی پطرودی؛ حمیدرضا طلایی


شبیه‌سازی پذیرش فناوری ارتباط حوزه نزدیک با رویکرد پویایی‌های سیستم

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 181-204

غلامرضا هاشم‌زاده؛ محمدرضا بهرامی


مدلسازی عملکرد شبکه‌های مراکزداده با رویکرد پویایی‌های سیستم

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 83-106

محمدرضا بهرامی؛ غلامرضا هاشم‌زاده؛ ابوتراب علیرضایی


ارزیابی زنجیره تأمین خدمات ارتباطات ثابت ایران با رویکرد پویایی‌های سیستم

دوره 3، شماره 3، آذر 1392، صفحه 111-137

نظام‌الدین فقیه؛ حبیب‌اله رعنایی کرد شولی؛ علی محمدی؛ علی‌حسین صمدی؛ محمد‌هاشم موسوی حقیقی؛ محمد غفورنیان


تحلیل بازار تلفن همراه ایران با رویکرد پویایی‌های سیستم

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 135-158

محمد‌هاشم موسوی حقیقی؛ حبیب‌اله رعنایی کرد شولی؛ محمد غفورنیان