نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه شیراز.

2 استادیار، دانشگاه شیراز.

3 استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس.

4 دانشجوی دکتری، دانشگاه شیراز.

چکیده

امروزه باتوجه به نگرش­های مختلفی که درخصوص حوزه ارزیابی عملکرد وجود دارد، این فرآیند را می­توانیم در حوزه زنجیره تأمین نیز مورد استفاده قرار دهیم. عملکرد مناسب زنجیره تأمین نقش کلیدی در موفقیت یک سازمان و دستیابی پایدار به اهداف و به‌ویژه سودآوری آن دارد. در این پژوهش با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستم، زنجیره تأمین ارتباط ثابت شرکت مخابرات ایران در دوره‌ی زمانی 1384تا1404شبیه‌سازی شده است. هدف از این مطالعه ایجاد یک الگوی عملیاتی برای شبیه­سازی زنجیره تأمین موردنظر و ارزیابی آن با استفاده از معیارهای کمی و کیفی است. ارزیابی زنجیره در این پژوهش باتوجه به چهار شاخص تعدادمشتریان، رضایت مشتریان، زمان تحویل محصول و حاشیه سود فرایند انجام شده است. نتایج شبیه­سازی نشان‌دهنده­ بهبود روند شاخص­های بالا تا پایان دوره شبیه­سازی است. در پایان، دو سناریوی افزایش سرمایه­گذاری در خرید تجهیزات جدید و افزایش کانال­های انتقال مکالمات را پیشنهاد کرده‌ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of Services Supply Chain of Iran Fixed Communications by SystemDynamics Approach

نویسندگان [English]

  • Nezameddin Faghih 1
  • Habibollah Ranaei Kordshooli 2
  • Ali Mohammadi 1
  • Ali Hossain Samadi 2
  • Mohammad Hashem Moosavi Haghighi 3
  • Mohammad Ghafournian 4

1 Professor, Shiraz University.

2 Assistant Professor, Shiraz University.

3 Assistant Professor, Fars Research Center for Agriculture and Natural Resources.

4 Ph.D student, Shiraz University.

چکیده [English]

Today, according to the different views that exist on the field performance evaluation, this process can be used within the supply chain. Appropriate function of supply chain, key role in the success of an organization and achieve the goals of sustainable and in particular its profitability. In this study by system dynamics approach, services supply chain of Iran fixed communications for the period 1384 to 1404 is simulated. The purpose of this study was to establish an operational model for the supply chain evaluation using quantitative and qualitative criteria. Chain assessment in this study, based on four indexes included number of customers, customer satisfaction, delivery time and product margins are done. Simulation results show the improvement of the indicators until the end of the simulation period.The two scenarios, included increasing investment in new equipment and enhanced voice transmission channels is proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Services Supply Chain
  • Supply Chain Assessment
  • System Dynamics
  • Simulation