نویسنده = سید مجتبی سجادی
طراحی شبکه سلسله‌مراتبی مراکز درمان موقت شهری در شرایط بحران با رویکرد تلفیقی مدل ریاضی - شبیه‌سازی

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 99-124

10.52547/jimp.11.2.99

سوگل موسوی؛ سید مجتبی سجادی؛ اکبر عالم تبریز؛ سید اسماعیل نجفی


مدل تصمیم‌گیری کارآفرینی: رویکرد فراترکیب

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 87-108

10.52547/jimp.9.3.87

گلشن محمدی؛ سید مجتبی سجادی؛ کمال سخدری