نویسنده = عباس مقبل باعرض
طراحی مدل سنجش تاب آوری زنجیره تأمین با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 91-114

مصطفی جهانی؛ عباس مقبل باعرض؛ عادل آذر


ارائه مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات با رویکرد نگاشت‌شناختی فازی (مورد مطالعه: صنعت بیمه)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 75-93

عباس رضائی پندری؛ عادل آذر؛ الهوردی تقوی؛ عباس مقبل باعرض


شناسایی و استخراج مؤلفه‌های اصلی مدیریت ریسک سازمان با استفاده از روش فراترکیب

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 85-107

نوید جعفری‌نژاد؛ عباس مقبل باعرض؛ عادل آذر


طراحی چارچوبی برای اندازه‌گیری کیفیت خدمات در زنجیره‌ تامین

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 9-24

عادل آذر؛ مسلم علی‏ محمدلو؛ عباس مقبل باعرض؛ پرویز احمدی