نویسنده = علیرضا پویا
ارائه مدل بیشینه تسخیر با محاسبه حدود پارامتر تعداد تسهیلات و درنظرگرفتن تابع هدف هزینه

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 71-83

امیر علیمی؛ مصطفی کاظمی؛ علیرضا پویا؛ زهرا ناجی عظیمی


طراحی مدل پویای کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد شعب بانک

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 163-197

الهام اسدپور؛ علیرضا پویا؛ ناصر مطهری فریمانی


گونه‌شناسی استراتژی‌های تولید در ایران و معرفی ابعاد متمایزکننده آن

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 75-96

بهاره ملازاده یزدانی؛ علیرضا پویا؛ احمد توکلی


توسعه نمودار آماری فرآیند فازی نسبت نقص‌ها برای کنترل مشخصه وصفی

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 91-116

سمیه فدایی؛ علیرضا پویا؛ مصطفی کاظمی


طراحی مدل تلفیقی تصمیم گیری چند معیاره فازی جهت انتخاب طرح جانمایی تسهیلات

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 57-84

احمد توکلی؛ علیرضا پویا؛ سید جواد علوی طبری