ارائه مدل و حل مسئله مکان‌یابی انبارهای متقاطع و زمان‌بندی وسایل نقلیه در زنجیره تأمین چندمحصولی با امکان برداشت و تحویل گسسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین.

2 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین.

10.52547/jimp.11.2.41

چکیده

در این پژوهش مسائل مکان‌یابی انبارهای متقاطع، مسیریابی و زمان‌بندی وسایل نقلیه را به‌طور هم‌زمان در یک زنجیره تأمین سه‌­سطحی با امکان برداشت و تحویل گسسته، با هدف کمینه‌سازی مجموع هزینه‌ها (هزینه احداث انبارهای متقاطع، هزینه‌های ثابت و متغیر حمل‌ونقل و جریمه تأخیر و تعجیل)، موردمطالعه قرار گرفته و یک مدل برنامه‌ریزی ترکیبی عدد صحیح غیرخطی برای آن ارائه شده است. در این مدل تصمیم‌گیری در خصوص تخصیص وسایل نقلیه ناهمگن به فرآیند برداشت و تحویل و انتخاب مکان و تعداد انبارهای متقاطع برای احداث از میان مکان‌های بالقوه موجود پس از حل مدل صورت می‌گیرد. فرض چندمحصولی‌­بودن شامل تک‌تک تأمین‌کنندگان، انبارهای متقاطع و مشتریان می‌شود. برای تحویل هر نوع از کالاها در محل هر یک از مشتریان یک پنجره زمانی نرم در نظر گرفته شده است و علاوه بر جریمه تأخیر، جریمه تعجیل در تحویل کالاها متناسب با مدت‌زمان و مقدار کالای مواجه‌­شده با تأخیر/ تعجیل محاسبه می­شود. سه دسته مسئله در ابعاد کوچک، متوسط و بزرگ به‌صورت تصادفی تولید و با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی تبرید حل شده‌اند. برای مسائل کوچک، جواب حاصل از روش‌های حل دقیق با نتایج الگوریتم شبیه‌سازی تبرید مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها


  1. Emadabadi, A.A., Teimoury, E., & Pishvaee, M.S. (2019). Design of Multi-Periodical and Multi-Product Supply Chain Network with Regard to Disruption of Facilities and Communication Paths (Case Study: Subscription Plan for Publications). Journal of Industrial Management Perspective, 35, 135-163. (In Persian)
  2. Eslaminia, A., & Azimi, P. (2020). Solving the Electric Vehicle Routing Problem Considering the Vehicle Volume Limitation Using a Simulated Annealing Algorithm. Journal of Industrial Management Perspective, 36, 165-188. (In Persian)
  3. Javanfar, E., rezaeian, j., Shokoufi, K., & Mahdavi, I. (2017). Multi-Product Cross-Docks Location - Routing Problem Considering Heterogeneous Capasitated Vehicles and Capability of Pick-up and Delivery in Several Times in a Multi-level Supply Chain Network. Transportation Engineering, 4, 603-627. (In Persian)
  4. Nikjoo, N., & Javadian, N. (2019). A Multi-Objective Robust Optimization Logistics Model in Times of Crisis under Uncertainty. Journal of Industrial Management Perspective, 32, 121-147. (In Persian)
  5. Seif Barghy, M., & Mortazavi, S. (2018). Tow-Objective Modeling of Location-Allocation Problem in a Green Supply Chain Considering Transportation System and CO2 Emission. Journal of Industrial Management Perspective, 29, 163-185. (In Persian)
  6. Zare', Y., Barghi, Sh., & Momeni, H. (2011). Using Simulated Annealing Metahuristic Method to Solve the Supply Chain Problems. Journal of Operations Research and Applications, 30, 1-24. (In Persian)
  7. Agustina, D., Lee, C.K.M., & Piplani, R. (2010). A review: mathematical models for cross-docking planning. International Journal of Engineering Business Management, 2, 47–54.
  8. Birim, S. (2016). Vehicle routing problem with cross docking: A simulated annealing approach. The 12th International Strategic Management Conference (ISMC 2016), Antalya, Turkey, 149-158.
  9. Ferreira, K.M., & Queiroz, T.A. (2018). Two effective simulated annealing algorithms for theLocation-Routing Problem, Applied Soft Computing, 70, 389-422.

10. Gutierrez-Rodríguez, A.E., Conant-Pablos, S.E., Ortiz-Bayliss, J.C., & Terashima-Marín, H. (2019). Selecting meta-heuristics for solving vehicle routing problems with time windows via meta-learning. Expert Systems with Applications, 118, 470-481.

11. Hasani-Goodarzi, A., & Tavakkoli-Moghaddam, R. (2012). Capacitated vehicle routing problem for multi-product cross-docking with split deliveries and pickups. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 62, 1360 -1365.

12. Laporte, G. (1992). The Vehicle Routing Problem: An overview of exact and approximate algorithms. European Journal of Operational Research, 59, 345-358.

13. Laporte, G. (2009). Fifty years of vehicle routing. Transportation Science, 43, 408-416.

14. Liao, C.J., Lin, Y., Shih, S.C. (2010). Vehicle routing with cross-docking in the supply chain. Expert Systems with Applications, 37, 6868-6873.

15. Maranzana, F. (1964). On the location of supply points to minimize transport costs. Journal of the Operational Research Society, 15, 261-270.

16. Moghadam, S.S., Fatemi-Ghomi, S.M.T., Karimi, B. (2014). Vehicle routing scheduling problem with cross-docking and split deliveries. Computers and Chemical Engineering, 69, 98-107.

17. Mokhtarinejad, M., Ahmadi, A., Karimi, B., Rahmati, S.H.A. (2015). A novel learning based approach for a new integrated location-routing and scheduling problem within cross-docking considering direct shipment. Applied Soft Computing, 34, 274-285.

18. Mousavi, S.M., & Tavakkoli-Moghaddam, R. (2013). A hybrid simulated annealing algorithm for location and routing scheduling problems with cross-docking in the supply chain. Journal of Manufacturing Systems, 32, 335-347.

19. Nikolopoulou, A.I., P., Repoussis, P.P., Tarantilis, C.D., & Zachariadis, E.E. (2017). Moving products between location pairs: cross-docking versus direct-shipping. European Journal of Operational Research, 256, 803-819.

20. Prodhon, C., Prins, C. (2014). A survey of recent research on location-routing problems. European Journal of Operational Research, 238, 1-17.

21. Qiu, Y., Wang, L., Xu, X., Fang, X., Pardalos, P.M. (2018). Formulations and branch-and-cut algorithms for multi-product multi-vehicle production routing problems with startup cost. Expert Systems with Applications, 98, 1-10.

22. Rahbari, A., Nasiri, M.M., Werner, F., Musavi, M.M., Jolai, F. (2019). The vehicle routing and scheduling problem with cross-docking for perishable products under uncertainty: Two robust bi-objective models. Applied Mathematical Modelling, 70, 605-625.

23. Sandhya, Katiyar, V. (2015). Relative performance of certain metaheuristics on vehicle routing problem with time windows. International Journal of Information Technology and Computer Science, 12, 40-49.

24. Von Boventer, E. (1961). The relationship between transportation costs and location rent in transportation problems. Journal of Regional Science, 3, 27-40.

25. Watson-Gandy, C.D.T., & Dohrn, P.J. (1973). Depot location with van salesmen – A practical approach. Omega, 1, 321-329.

26. Webb, M.H.J. (1968). Cost functions in the location of depots for multi-delivery journeys. Operational Research Society, 19, 311-320.