نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران.

2 کارشناسی ارشد، پردیس البرز، دانشگاه تهران.

3 استادیار، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران.

چکیده

مدیریت زنجیره تامین سبز یک مدل مدیریتی مدرن بر پایه توسعه هماهنگ منافع اقتصادی و زیست محیطی است و نیازمند در نظر گرفتن فاکتور های گوناگونی از قبیل سطح اقدامات سبز، اثربخشی مالی و عملکرد زیست محیطی زنجیره است. از طرفی عوامل مختلفی بر تقاضای زنجیره تامین موثر می باشند از جمله قیمت محصول، سطح کیفیت عملکردی محصول، سطح کیفیت زیست محیطی محصول و همچنین تلاش های بازاریابی/تبلیغاتی که همگی در مدل ارایه شده در این مقاله موردتوجه قرار گرفته اند. در این تحقیق، هماهنگی در زنجیره تامین سبز و تاثیر تصمیم‌گیری مشارکتی بر تصمیمات کلیدی زنجیره تامین در حالتی که تقاضا متاثر از چهار فاکتور (1) قیمت، (2) تبلیغات/بازاریابی (3)کیفیت عملکردی و (4) کیفیت زیست محیطی محصول است، تحت شرایطی که مصرف کنندگان سطوحی از آگاهی زیست محیطی را دارا هستند، بررسی می‌شود. در این زنجیره تامین خرده فروش در مورد قیمت و تبلیغات تصمیم گیری می کند و تولیدکننده در مورد کیفیت عملکردی و کیفیت زیست محیطی محصول تصمیم گیری می کند؛ بنابراین مدل ارایه شده دارای چهار متغیر تصمیم در دو سطح زنجیره تامین است. مدل ارائه شده تحت سه سناریوی تصمیم گیری غیرمتمرکز، ‌متمرکز و مشارکتی بررسی می‌شود و مقدار بهینه متغیر‌های تصمیم محاسبه می‌شوند و نشان داده می‌شود که تصمیم گیری مشارکتی چگونه انگیزه لازم جهت مشارکت اعضا در این شیوه تصمیم گیری را ایجاد می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Coordinating Green/Functional Quality Decisions in a Two-Stage Green Supply Chain

نویسندگان [English]

  • Jafar Heydari 1
  • Amir Memarian 2
  • Ali Bozorgi Amiri 3

1 Associate Professor, University of Tehran.

2 M.Sc., Alborz Campus, University of Tehran.

3 Assistant Professor, School of Industrial Engineering, College of Engineering, University of Tehran.

چکیده [English]

The current research intends to optimize green/functional quality decisions along with pricing and marketing decisions in a two-echelon supply chain. In this paper, coordination of a supply chain is analyzed under consumer environmental awareness (CEA) where demand is a function of: (1) price, (2) marketing/advertisements, (3) functional quality, (4) green quality. In the investigated supply chain, the retailer decides on price and advertisement decisions while the manufacturer decides on functional/green quality decisions. At first, the supply chain is modeled under decentralized decision making and at the second stage, decision variables are optimized under the centralized structure. Finally, a mathematical programming model is developed to coordinate decision variables and at the same time ensures participation of both supply chain members. Results show that the proposed mathematical model results in higher profit for the supply chain compared to the decentralized model and also achieves a Pareto improvement for supply chain members. In addition, compared to the decentralized model, under the proposed model, the green quality of products is decided in higher levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Supply Chain
  • Coordination
  • Consumer Environmental Awareness (CEA)
  • Pricing
  • Collaborative Decision Making
1. Amacher, G. S., Koskela, E., & Ollikainen, M. (2004). Environmental quality competition and eco-labelling. Journal Environment Economics Management, 47, 284–306.
2. Aslani, A., & Heydari, J. (2019). Transshipment Contract for Coordination of a Green Dual-Channel Supply Chain under Channel Disruption. Journal of Cleaner Production, 223, 596-609.
3. Atasu, A., Sarvary, M., & Van Wassenhove, L. N. (2008). Remanufacturing as a marketing strategy. Management Science, 54(10), 1731-1746.
4. Basiri, Z., & Heydari, J., (2017). A mathematical model for green supply chain coordination with substitutable products. Journal of cleaner production, 145, 232-249.
5. Bemporad, R., & Baranowski, M. (2007). Conscious consumers are changing the rules of marketing. Are you ready? Highlights from the BBMG conscious consumer report. http://www.bbmg.com.
6. Chitra, K. (2007). In search of the green consumers: A perceptual study. Journal of Services Research, 7(1), 173–191.
7. European Commission (2008). Attitudes of Europeans citizens towards the environment. http://www.ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_295_en.pdf.
8. Geyer, R., Wassenhove, L.N.V., & Atasu, A., (2007). The economics of remanufacturing under limited component durability and finite product life cycles. Management Science, 53(1), 88-100.
9. Ghosh, D., & Shah, D. (2015). Supply chain analysis under green sensitive consumer demand and cost sharing contract,” Int. J. Production Economics, 164, 319-329.
10. Ghosh, D., & Shah, J. (2012). A comparative analysis of greening policies across supply chain structures. International Journal of Production Economics, 135(2), 568-583.
11. Green, K. W., Jr, Zelbst, P. J., Meacham, J., & Bhadauria, V. S. (2012). Green supply chain management practices: Impact on performance. Supply Chain
Management: An International Journal, 17(3), 290–305.
12. Heydari, J., (2013). Optimizing supplier’s replenishment strategy in a two echelon supply chain under stochastic lead time, Journal of Industrial Management Perspectives, 3(9), 37-59 (In Persian)
13. Hosseini-Motlagh, S.M., & Ebrahimi, S. (2018). Coordination of a green supply chain with one manufacturer and two duopolistic retailers through an environmental and social cost-sharing contract. Journal of Industrial and Systems Engineering, 11, 108-126.
14. Hosseini-Motlagh, S.M., Nematollahi, M. & Nouri, M. (2018). Coordination of green quality and green warranty decisions in a two-echelon competitive supply chain with substitutable products. Journal of cleaner production, 196, 961-984.
15. Laroche, M., Bergeron, J., & Barbaro-Forleo, G. (2001). Targeting consumers who are willing to pay more for environmentally-friendly products. Journal of Consumer Marketing, 18(6), 503–520.
16. Li, B., Zhu, M., & Jiang, Y. (2016). Pricing policies of a competitive dual-channel green supply chain,” Journal of Cleaner Production, 112, 2029-2042.
17. Liu, J., Martin, B., & Wang, H. (2014). Supply chain coordination with customer returns and refund-dependent demand. International Journal of Production Economics, 148, 81-89.
18. Liu, Z., Anderson, T. D., & Cruz, J. M. (2012). Consumer environmental awareness and competition in two-stage supply chains. European Journal of Operational Research, 218, 602-613.
19. Lu, J.C., Tsao, Y.C., & Charoensiriwath, C. (2011). Competition under manufacturer service and retail price. Economic Modelling, 28(3), 1256-1264.
20. Ma, P., Wang, H., & Shang, J. (2013a). Supply chain channel strategies with quality and marketing effort-dependent demand. International Journal of Production Economics, 144, 572-581.
21. Ma, P., Wang, H., & Shang, J. (2013b). Contract design for two-stage supply chain coordination: Integrating manufacturer-quality and retailer-marketing efforts, International Journal of Production Economics, 146, 745-755.
22. Ma, P., Zhang, C., Hong, X. Xu, H. (2018). Pricing decisions for substitutable products with green manufacturing in a competitive supply chain. Journal of Cleaner Production, 183, 618-640.
23. Martin-Herran, G., & Taboubi, S. (2015). Price coordination in distribution channels: A dynamic perspective. European Journal of Operational Research, 240(2), 401-414.
24. Mitra, S., & Webster, S. (2008). Competition in remanufacturing and Effects of Government Subsidies. International Journal of Production Economics, 111, 287-298.
25. Mortazavi, S., Seif Barghy, M., (2018). Two-objective modeling of location-allocation problem in a green supply chain considering transportation system and CO2 emission, Journal of Industrial Management Perspectives, 8(29), 163-185 (In Persian) [cheshm 1]
26. Navinchandra, D. (1990). Steps toward environmentally compatible product and process design: A case for green engineering. Carnegie Mellon University, Robotics Institute, Pittsburgh, PA.
27. OECD (2002). Report of the OECD workshop on information and consumer decision making for sustainable consumption. Working Party on National Environmental Policy. ENV/EPOC/WPNEP (2001)16/FINAL.
28. Östlin, J., Sundin, E., & Björkman, M. (2008). Importance of closed-loop supply chain relationships for product remanufacturing. International Journal of Production Economics, 115(2), 336-348.
29. Plambeck, E. L. (2007). The greening of Wal-Mart's supply chain. Supply Chain Management Review, 11(5), 18-25.
30. Proposing model for master planning of sustainable supply chain with considering integration of physical and financial flow, Journal of Industrial Management Perspectives, 8(29), 39-62 (In Persian)
31. Raj, A., Biswas, I. & Srivastava, S.K., (2018). Designing supply contracts for the sustainable supply chain using game theory. Journal of cleaner production, 185, 275-284.
32. Ranjan, A., & Jha, J. K. (2019). Pricing and coordination strategies of a dual-channel supply chain considering green quality and sales effort. Journal of Cleaner Production, 218, 409-424.
33. Savaskan, C., & Van Wassenhove, L.N., (2006). Reverse channel design: The case of competing retailers. Management Science, 52(1), 1-14.
34. Savaskan, C., Bhattacharya, S., Van Wassenhove, L. N. (2004). Closed-loop supply chain models with product remanufacturing. Management Science, 50(2), 239-252.
35. Song, H. & Gao, X., (2018). Green supply chain game model and analysis under revenue-sharing contract. Journal of Cleaner Production, 170, 183-192.
36. Swami, S., & Shah, J. (2012). Channel coordination in green supply chain management. Journal of Operational Research Society, 64(3), 336-351.
37. Testa, F., & Iraldo, F. (2010). Shadows and lights of GSCM (Green Supply Chain Management): Determinants and effects of these practices based on a multinational study. Journal of Cleaner Production, 18(10), 953–962.
38. Tsai, W. H., & Hung, S. J. (2009). A fuzzy goal programming approach for green supply chain optimization under activity-based costing and performance
evaluation with a value-chain structure. International Journal of Production
Research, 47(18), 4991–5017.
39. Wu, D.D. (2013). Bargaining in supply chain with price and promotional effort depended demand. Mathematical and Computer Modeling, 58, 1659-1669.
40. Xie, G. (2015). Modeling decision processes of a green supply chain with regulation on energy saving level. Computer & Operational Research, 54, 266-273.
41. Xu, L., Wang, C., & Zhao, J. (2018). Decision and coordination in the dual-channel supply chain considering cap-and-trade regulation. Journal of Cleaner Production, 197, 551-561.
42. Xu, X., He, P., Xu, H., & Zhang, Q. (2017). Supply chain coordination with green technology under cap-and-trade regulation. International Journal of Production Economics, 183, 433-442.
43. Zhang, Ch. T., & Liu, L. P. (2013). Research on coordination mechanism in three-level green supply chain under non-cooperative game. Applied Mathematical Modelling, 37, 3369-3379.
44. Zhang, Ch. T., Wang, H. X., & Ren, M. L. (2014). Research on pricing and coordination strategy of green supply chain under hybrid production mode. Computers & Industrial Engineering, 72, 24-31.
45. Zhang, Ch. T., Wang, H. X., & Ren, M. L. (2014). Research on pricing and coordination strategy of green supply chain under hybrid production mode. Computers & Industrial Engineering, 72, 24-31.
46. Zhang, L., Wang, J., & You, J. (2015). Consumer environmental awareness and channel coordination with two substitutable products. European Journal of Operational Research, 241, 63-73.