نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه تهران.

2 استاد، دانشگاه تهران.

3 دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران.

چکیده

رقابت فزاینده موجب شده تا تولیدکنندگان به دنبال راهی برای جذب بیشتر مشتریان باشند، در این بین اطمینان دادن به مشتری که کالای خریداری شده وی کیفیت لازم را دارد و آن طور که انتظار دارد کار می‌کند، عنصری حیاتی به شمار می‌آید. یکی از روش‌های اطمینان دادن به مشتریان ارائه وارانتی‏ هایی است که نه تنها ریسک خرابی محصول را کم کند، بلکه مطابق با خواسته‌ها و نیازهای وی نیز باشد. این پژوهش به دنبال درک تصمیم ‏گیری‏ های متفاوت مشتریان بازار وارانتی و تاثیرات آن بر روی نتایج کوتاه ‏مدت و بلند‏مدت ارائه ‏کنندگان وارانتی است. مشتریان این بازار ترجیحات متفاوتی از نظر ریسک دارند و برای تمدید قرارداد خود ممکن است دو نوع عقلایی و اجتماعی تصمیم بگیرند. نتایج حاصل از تصمیم‏ گیری متفاوت مشتریان ناهمگون در بازه کوتاه ‏مدت و بلندمدت روی سودآوری و مشتریان باقیمانده ارائه‏ کنندگان وارانتی تحلیل شده است. این مقاله از رویکرد عامل محور استفاده می ‏کند. نتایج نشان می ‏دهد که تعداد مشتریانی که مایل به تمدید قرارداد هستند، و نیز سودآوری ارائه ­کنندگان خدمات متاثر از جامعه مشتریان و نوع تصمیم ­گیری آنان خواهد بود. همچنین با در نظر گرفتن کلیه حالت ­ها، در کوتاه ­مدت، ارائه­ کننده اول و در بلند مدت ارائه­ کننده دوم قادر به حفظ مشتریان و کسب سودآوری بیشتر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Customers’ Decision making with Different Risk Prefrences on Warranty Providers: Agent based Modeling

نویسندگان [English]

  • Ezzatollah Asgharizadeh 1
  • Mohammad Reza Sadeghi Moghadam 1
  • Hossein Safari 2
  • Mahsa Soltani Neshan 3

1 Associate Professor, University of Tehran.

2 Professor, University of Tehran.

3 Ph.D Student, University of Tehran.

چکیده [English]

The increased competition in markets, make manufacturers find a better way to attract customers. It is critical to make customers sure about the quality and reliability of products. One way to ensure customers is providing warranty policies to reduce not only the risk of production failures, but also to understand customers’ wants and requirements. This research seeks to recognize the effects of decision making of customers on short-term and long-term results of warranty providers with agent based modeling. Cusomers of this market have different risk prefrences and make decision in two ways: logically and socially. The reults confirm that the type of customers and their decisions influence the number of customers who will to extend their contract and the profitability of warranty providers. Concering to all states, the fisrt warranty provider in short term and the second warranty provider in long term are more capable of keeping customers and make profit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Warranty
  • Agent Based Modeling
  • Risk Prefrences
  • Logical Decision Making
  • Social Decision Making
1. Albaum, G., & Wiley, J. (2010). Consumer perceptions of extended warranties and service providers. Journal of Consumer Marketing, 27(6), 516-523.
2. Ambad, P. M., & Kulkarni, M. S. (2015). A warranty based bilateral multi-issue negotiation approach. Benchmarking: An International Journal, 22(7), 1247-1280.
3. Bloomberg, b. (2004). The Warranty Windfall, Bloomberg Businessweek. Available from: https://www.bloomberg.com/news/articles /2004-12-19/the-warranty-windfall
4. Bouguerra, S., Chelbi, A., & Rezg, N. (2012). A decision model for adopting an extended warranty under different maintenance policies. International Journal of Production Economics, 135(2), 840-849.
5. Chark, R., & Muthukrishnan, A. V. (2013). The effect of physical possession on preference for product warranty. International journal of research in marketing, 30(4), 424-425.
6. Chien, Y. H., & Zhang, Z. G. (2015). Analysis of a hybrid warranty policy for discrete-time operating products. IIE Transactions, 47(5), 442-459.
7. Cole, D., Kazaz, B., & Webster, S. (2016). Final purchase and trade-in decisions in response to a component phase-out announcement: a deterministic analysis. International Journal of Production Research, 54(5), 1257-1272.
8. Esmaeili, M., Gamchi, N. S., & Asgharizadeh, E. (2014). Three-level warranty service contract among manufacturer, agent and customer: A game-theoretical approach. European Journal of Operational Research, 239(1), 177-186.
9. Fang, X., Gammoh, B. S., & Voss, K. E. (2013). Building brands through brand alliances: combining warranty information with a brand ally. Journal of Product & Brand Management, 22(2), 153-160.
10. Gallego, G., Wang, R., Ward, J., Hu, M., & Beltran, J. L. (2014). Flexible‐Duration Extended Warranties with Dynamic Reliability Learning. Production and Operations Management, 23(4), 645-659.
11. González, A. G. (2015). Service Quality and Repurchase Behaviour in the Spanish Automotive After Sales Business. Journal of Relationship Marketing, 14(3), 239-267.
12. Grothmann R. (2002). Multi-Agent Market Modeling based on Neural Networks. Ph.D. thesis, Faculty of Economics, University of Bremen, Germany.
13. Huang, Y. S., Huang, C. D., & Ho, J. W. (2017). A customized two-dimensional extended warranty with preventive maintenance. European Journal of Operational Research, 257(3), 971-978.
14. Jack, N., & Murthy, D. N. P. (2007). A flexible extended warranty and related optimal strategies. Journal of the Operational Research Society, 58(12), 1612-1620.
15. Lei, Y., Liu, Q., & Shum, S. (2017). Warranty pricing with consumer learning. European Journal of Operational Research, 263(2), 596-610.
16. Liao, B. F., Li, B. Y., & Cheng, J. S. (2015). A warranty model for remanufactured products. Journal of Industrial and Production Engineering, 32(8), 551-558.
17. Macal, C. M., & North, M. J. (2008). Agent-based modeling and simulation: ABMS examples. In Proceedings of the 40th Conference on Winter Simulation. 101-112.
18. Mohaghar, A., Hashemi Petrodi, H., Talaei, H. (2016). The dynamic modeling in supply change of new product based on dynamic systems. Journal of Industrial management prospective, 9-36 (In Persian).
19. Moslehshirazi, A., Namazi., M, Mohammadi, A., Rajabi, A. (2014). Behavioral perspective the new approach in modeling of organizations’ decisions, Journal of Industrial management perspective, 9-33(In persian).
20. Moslehshirazi, A., Namazi., M, Mohammadi, A., Rajabi,A. (2013). Visioning and modeling of benchmarking of management decision making in industry, Journal of Industrial management perspective, 9-33(In Persian).
21. Murthy, D.N.P. & Blischke, W.R. (2006). Warranty Management and Product Manufacture. Springer Series in Reliability Engineering. Springer-Verlag London Limited.
22. Padmanabhan, V., & Rao, R. C. (1993). Warranty policy and extended service contracts: Theory and an application to automobiles. Marketing Science, 12(3), 230-247.
23. Rahman, A & Chattopadhyay, G. (2010). Determination of Risks to Manufacturer and Buyers for Lifetime Warranty Policies by Considering Uncertainties of Lifetime. Proceedings of the 23rd International Congress on Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management Sunrise Publishing Limited, Shiga, Japan, pp. 879-886.
24. Tong, P., Liu, Z., Men, F., & Cao, L. (2014). Designing and pricing of two-dimensional extended warranty contracts based on usage rate. International Journal of Production Research, 52(21), 6362-6380.
25. Viardot, E. (2010). Exploiting-the-full-potential-of-after-sales-market. Available from: http://pragmaticmarketing.com/resources/exploiting -the-full-potential-of-after-sales-market
26. Warranty week (2014). Eleventh Annual Product Warranty Report. Available from: http://www.warrantyweek.com/archive/ww20140327.html
27. Wu, S., & Longhurst, P. (2011). Optimising age-replacement and extended non-renewing warranty policies in lifecycle costing. International Journal of Production Economics, 130.