نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی.

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

10.52547/jimp.2022.225102.1330

چکیده

دنیای مدرن امروز، افزایش آلودگی‌ها و مشکلات زیست محیطی و در نتیجه افزایش نگرانی دولت‌ها، سازمان‌ها و جامعه در رابطه با آن، موجب به وجود آمدن مفهوم جدید نوآوری سبز شد. نوآوری سبز، زیر مجموعه‌ای از نوآوری می‌باشد که کیفیت زیست محیطی را توسعه می‌دهد و منابع را به صورت بهینه مصرف می‌کند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین استراتژی نوآوری سبز و نوآوری سبز با میانجی گری مشروعیت زیست محیطی سازمان و هویت سازمانی سبز (مطالعه موردی تولیدکنندگان دستگاه‌های مدیریت پسماند بیمارستانی) می‌باشد. مطالعه حاضر از از نوع پیمایشی و همبستگی است.‏ جامعه آماری این تحقیق را 14 شرکت تولیدکنندگان دستگاه‌های مدیریت پسماند بیمارستانی تشکیل می‌دهد که به تعداد مساوی 10 پرسشنامه در سطح مدیران ارشد و مدیران تولید آن شرکت‌ها، توزیع گردید. در نهایت 126 پرسشنامه گردآوری و با نرم‌افزار smart.pls به آزمون فرضیه‌ها پرداخته شد. نتایج نشان داد هویت سازمانی سبز و مشروعیت زیست محیطی سازمان ارتباط بین استراتژی نوآوری سبز و نوآوری سبز را میانجی‌گری می‌کند.

در نتیجه در عصری که جامعه آگاه از اهمیت محیط زیست است، مدیران باید نقش هویت سازمانی سبز و مشروعیت سازمانی محیطی را در شرکت‌های خود تأیید کرده و توسعه یک استراتژی نوآوری سبز را شروع کنند. با این حال، مدیران همچنین باید درک کنند که داشتن یک استراتژی کافی نیست و باید به طور مستقیم عملکرد نوآوری سبز را افزایش دهند و به دنبال رویکردهایی در مورد چگونگی پرورش هویت سازمانی سبز قوی و با استفاده از آن به دنبال کسب مشروعیت زیست محیطی سازمان باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Green Innovation Strategy and Green Innovation with Mediation of Organizational Environmental Legitimacy and Green Organizational Identity

نویسندگان [English]

  • Davood Talebi 1
  • Azadeh Moazezi Khah Tehran 2

1 Assistant Professor, Shahid Beheshti University.

2 MSc, Shahid Beheshti University.

چکیده [English]

The rise of pollution and environmental problems, and consequently the growing concern of governments, organizations, and society, led to the emergence of a new concept of green innovation in the modern world. Green innovation is a subset of innovation that develops environmental quality and uses resources optimally. This study aimed to investigate the relationship between green innovation strategy and green innovation mediated by the environmental legitimacy of the organization and green organizational identity (a case study of manufacturers of hospital waste management devices). The present study is a survey and correlational study. The statistical population of this study consists of 14 companies producing hospital waste management devices, which were distributed equally to 10 questionnaires at the level of senior managers and production managers of those companies. Finally, 126 questionnaires were collected, and hypotheses were tested with smart.pls software. The results showed that green organizational identity and environmental legitimacy of the organization mediate the relationship between green innovation strategy and green innovation.

The results of this study suggest that managers need to verify the roles

of green organizational identity and environmental organizational legitimacy in their companies. In the era of an environmentally conscious society, managers need to start with developing a green innovation strategy. However, managers also need to understand that having a strategy is insufficient to directly enhance green innovation performance. Managers need to seek approaches to cultivating a

strong green organizational identity and use the identity to environmental organizational legitimacy from the stakeholders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Innovation
  • Green Identity
  • Organizational Legitimacy