ارائه مدل ریاضی مکان‌یابی، چندکالایی و چند دوره‌ای در زنجیره حلقه بسته پایدار با در نظر گرفتن ریسک و عدم قطعیت در تقاضا و کیفیت (یک مطالعه موردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشکده صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی صنایع،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

10.52547/jimp.2021.184991.1146

چکیده

زنجیره تامین پایدار به دنبال ایجاد تعادل بین اهداف اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی می‌باشند. علاوه بر این سازمان‌های بین‌المللی و دولتی هم قوانینی در این زمینه تصویب و به اجرا گذاشته‌اند. همچنین شرکت‌ها نیز به منظور کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی زنجیره تامین مجبور به استفاده از زنجیره تامین حلقه بسته هستند. در نظرگرفتن ریسک در زنجیره‌های تامین به خصوص زنجیره تامین‌های بازگشتی یکی از موضوعاتی است که مطالعات زیادی در خصوص آن انجام نگردیده لذا در این تحقیق به مکان‌یابی اجزای یک زنجیره‌تامین سه هدفه، حلقه بسته پایدار، چند‌کالایی، چند دوره‌ای با درنظرگرفتن عدم قطعیت و سناریوهای بازار برای با رویکرد ریسک می‌پردازیم. نوآوری‌های تحقیق عبارتند از در نظر گرفتن ریسک در زنجیره تامین حلقه بسته پایدار بعنوان بخشی از تابع هدف، در نظر گرفتن عدم قطعیت تقاضا در زنجیره تامین با استفاده از سناریوهای تعریف شده، توجه به کیفیت محصولات بازگشتی, چند دوره‌ای بودن و چند محصولی بودن مدل و سفارشی‌کردن مدل پیشنهادی برای یک مطالعه موردی واقعی. با توجه به NP-Hard بودن مسئله، مدل پیشنهادی با استفاده ازرویکرد فراابتکاری ژنتیک رتبه‌بندی نامغلوب NSGA-II حل گردیده است و نتایج با روش اپسیلون محدودیت مقایسه شده اند. تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای مساله انجام شده است و کارایی روش های مورد مطالعه بررسی شده اند. میانگین نقاط پارتو حاصل از تابع هدف اول برابر 56789.9 ، میانگین نقاط پارتو برای تابع هدف دوم برابر 1828.8 و برای تابع هدف سوم برابر77365.32 و همچنین میانگین زمان حل مدل برابر 15.9 ثانیه می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات