موضوعات = برنامه‌ریزی ریاضی
توسعه و حل مدل‌های بهینه‌سازی برای مدیریت توزیع منابع آب شهر قم

دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 9-38

10.48308/jimp.13.2.9

هادی فضلی؛ بهروز افشارنجفی؛ سیدتقی اخوان نیاکی


بهینه‌سازی زنجیره تأمین بیمارستان تحت شرایط عدم‌قطعیت: کاربرد برنامه‌ریزی آرمانی فازی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 161-191

10.52547/jimp.12.161

مصطفی سلمان نژاد؛ سید حبیب‌الله میرغفوری؛ داوود عندلیب اردکانی؛ سید حیدر میرفخرالدینی