کلیدواژه‌ها = عدم قطعیت
بهینه‌سازی یکپارچه استوار برای زنجیره تأمین سبز حلقه‌بسته

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 55-85

10.52547/jimp.9.3.55

صبا منوچهری؛ علی تاجدین؛ بابک شیرازی


توسعه مدل شبکه زنجیره تأمین حلقه‌بسته چندهدفه و چنددوره‌ای تحت شرایط عدم‌قطعیت

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 61-95

صادق فیض اللهی؛ هیرش سلطان پناه؛ هیوا فاروقی؛ ایوب رحیم زاده


مدل‌سازی سیستم کنترل موجودی در زنجیره تأمین چندسطحی، با استفاده از شبکه های بیزین

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 61-84

امین جیلان بروجنی؛ حنان عموزاد مهدیرجی