نویسنده = ���������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. یکپارچه‌سازی ماتریس چند‌دامنه و سیستم استنتاج فازی در طراحی، ایجاد و توسعه نقشه راه فناوری برای سیستم‌ها

دوره 11، شماره 1، بهار 1400، صفحه 211-245

10.52547/jimp.11.1.211

سید محمد سجادیان؛ رضا حسنوی؛ مرتضی عباسی؛ مهدی کرباسیان؛ محمدحسین کریمی گوارشکی