نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. توسعه مدل برنامه‌ریزی پروژه با درنظرگرفتن توأم روش‌های اجرایی و فعالیت جبرانی

دوره 11، شماره 1، بهار 1400، صفحه 147-173

10.52547/jimp.11.1.147

جواد احمدی مقدم؛ ناصر مطهری فریمانی؛ مصطفی کاظمی