نویسنده = �������������� ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. توسعه یک مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای پویا برای ارزیابی عملکرد بانک ها

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 67-89

رضا سلیمانی دامنه؛ منصور مؤمنی؛ امین مصطفایی؛ محسن رستمی مال خلیفه