نویسنده = ���������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه یک مدل ریاضی چند هدفه برای تخصیص اعضای پیوندی به بیماران در شبکه زنجیره تأمین پیوند اعضای ایران

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 151-177

بهاره کارگر؛ میرسامان پیشوایی؛ فرناز برزین پور