نویسنده = ������������ ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی پاداش چندسطحی مبتنی بر عملکرد با استفاده از روش پرومتی اصلاح شده

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 81-104

علی مهرابی؛ فرج اله رحیمی؛ رضا صالحی