دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 37، بهار 1399 
1. مدل پذیرش مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در ایران

صفحه 9-39

مهدی باستان؛ معصومه زارعی؛ علی‌محمد احمدوند


5. بهبود انتشار نوآوری از طریق تحلیل عملیاتی مدل‌سازی عامل‌بنیان

صفحه 117-142

احسان ابوالفتحی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ محمد رضا حمیدی زاده