داوران

 

 

نام و نام خانوادگی داور

 

 

سمت/ سازمان

 

دکتر صدرا احمدی استادیار، گروه پژوهشی فناوری انتقال محتوا، پژوهشکده فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
دکتر مجید اسماعیلیان دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
دکتر فرنوش اعلامی استادیار، گروه رهبری و توسعه آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
دکتر امید امیرطاهری دانش‌آموخته دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
دکتر صبا امیری استادیار، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
دکتر مقصود امیری استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
دکتر عادل آذر استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
دکتر مهران بادین دهش دانش‌آموخته دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
دکتر مهدی باستان استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه ایوانکی، ایوانکی، ایران.
دکتر مسعود براتی استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، نجف‌آباد، ایران.
دکتر وحید برادران استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.
دکتر علی بزرگی امیری دانشیار، گروه مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
دکتر جواد بهنامیان  دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
دکتر محمدمهدی پایدار دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی مواد وصنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران.
دکتر علی اصغر پورعزت  استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
دکتر میرسامان پیشوایی دانشیار، گروه مهندسی سیستم و زنجیره تامین، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
دکتر سید علی ترابی استاد، گروه مهندسی کسب و کار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
دکتر محمدرضا تقوا دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
دکتر محمدرضا تقی‌زاده یزدی دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
دکتر ابراهیم تیموری دانشیار، گروه مهندسی سیستم، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
دکتر نسیبه جنتیان استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران.
دکتر  امین حبیبی راد استادیار، گروه مدیریت صنعتی و کارآفرینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
دکتر علی اکبر حسنی دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.
دکتر مهناز حسین‌زاده استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
دکتر فرزاد حقیقی‌راد استادیار، گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران.
دکتر محمدرضا حمیدی زاده استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
دکتر جعفر حیدری دانشیار، گروه مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
دکتر احسان خان‌محمدی دانش‌آموخته دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
دکتر آمنه خدیور دانشیار، گروه مدیریت گرایش مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
دکتر اباصلت خراسانی دانشیار، گروه آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
دکترکاوه خلیلی دامغانی استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.
دکتر محمدصادق خیاطیان‌یزدی استادیار، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی.
دکتر امیر دانشور استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی، تهران، ایران.
دکتر عباس راد استادیار، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
دکتر الهام رازقندی دانش‌آموخته دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
دکتر مسعود ربیعه استادیار، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
دکتر اکبر رحیمی دانش‌آموخته دکتری، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.
دکتر محمد رستمی استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.
دکتر عباس رضائی‌پندری دانش‌آموخته دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
دکتر ابراهیم رضایی نیک استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد، ایران.
دکتر سعید روحانی استادیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
دکتر مصطفی زندیه استاد، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
دکترحسام زندحسامی استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران.
دکتر سید مجتبی سجادی دانشیار، گروه کسب و کار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
دکتر کمال سخدری استادیار، گروه کارآفرینی سازمانی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
دکتر علی اصغر سعدآبادی ارانی استادیار، گروه سیاستگذاری علم و فناوری، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
دکتر حامد سلیمانی استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران.
دکتر پروانه سموئی استادیار،  گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
دکتر مهناز سهرابی دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران.
دکتر مهدی سیف برقی دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
دکتر سجاد شکوه یار استادیار، گروه سیستم‌های اجتماعی و فنی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
دکتر سلطانعلی شهریاری استادیار، گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران.
دکتر هیبت اله صادقی استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران.
دکتر حسین صفری استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
دکتر حسین صیادی تورانلو دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد، میبد، ایران.
دکتر داود طالبی استادیار، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
دکتر اکبر عالم تبریز استاد، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
دکتر علی عبدالهی استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
دکتر آرزو عتیقه‌چیان استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
دکتر فریبا عدلی استادیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.
شهریار عزیزی دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
دکتر مسعود عسگری‌مهر استادیار، گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشکده برق، کامپیوتر و مکانیک، دانشگاه ایوان‌کی، ایوان‌کی، ایران.
دکتر پرهام عظیمی دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران.
دکتر حنان عموزاد مهدیرجی استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
دکتر اشکان عیوق استادیار، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
دکتر محمد غفورنیا استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.
دکتر محمدرضا غلامیان دانشیار، گروه مهندسی سیستم، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
دکتر حســن فارسیجانـی دانشیار، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
دکتر کیارش فرتاش استادیار، گروه روش شناسی علم و فناوری، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
دکتر مجتبی فرخ استادیار، گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران.
دکتر محمد مهدی فرشچیان استادیار، گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.
دکتر حامد فضل الله تبار استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران.
دکتر حمیدرضا فلاح لاجیمی استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.
دکتر رحیم فوکردی استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران.
دکتر محمد قدوسی مربی، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران.
دکتر بهروز قلیچ لی استادیار، گروه مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
دکتر جعفر قیدرخلجانی استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
دکتر کامران کیانفر استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
دکتر احمد ماکویی استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
دکتر علی محتشمی دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران.
دکتر امیرسالار محمدی دانش‌آموخته دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
دکتر ایوب محمدیان استادیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
دکتر انور محمودی استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران.
دکتر نیما مختارزاده استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
دکتر قاسم مختاری استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران.
دکتر هادی مختاری دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.
دکتر علی مروتی شریف‌آبادی دانشیار، گروه  مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
دکتر هادی مصدق دانش‌آموخته دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.
دکتر ناصر مطهری فریمانی دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
دکتر محمد حسن ملکی استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم، قم، ایران.
دکتر علیرضا موتمنی دانشیار، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
دکتر محمدمهدی مهتدی استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین، تهران، ایران.
دکتر اسماعیل مهدی زاده دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران
دکتر نوید نظافتی استادیار، گروه سیستم‌های اجتماعی و فنی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
دکتر سلمان نظری شیرکوهی استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی فومن، پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران، فومن، ایران.
دکتر بهنام وحدانی دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران.
دکتر مهدی یزدانی استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران.