اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر بهروز دری

مدیریت صنعتی استاد تمام، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

fma.sbu.ac.ir/~b-dori
b-dorisbu.ac.ir
0009-0001-4580-9511

h-index: 7  

سردبیر

دکتر مصطفی زندیه

مهندسی صنایع استاد تمام، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

fma.sbu.ac.ir/~m_zandieh
m_zandiehsbu.ac.ir
+982129905215
0000-0003-1209-9514

h-index: 50  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور جی.سی. اسپندر

مدیریت استاد تمام، دانشگاه کوزمینسکی، ورشو، لهستان.

jcspender.com/
jcspenderyahoo.com
0000-0002-0803-4622

h-index: 24  

دکتر قاسم زعفریان

مدیریت دانشیار، گروه بازاریابی، دانشکده بازرگانی، دانشگاه لیدز، لیدز، انگلستان.

business.leeds.ac.uk/departments-marketing/staff/410/ghasem-zaefarian
g.zaefarianleeds.ac.uk
+44(0)113 343 3233
0000-0001-5824-8445

h-index: 19  

دکتر وحید روشنایی

تحقیق در عملیات استادیار، مدرسه مدیریت راتمن، دانشگاه تورنتو

www.rotman.utoronto.ca/FacultyAndResearch/Faculty/FacultyBios/Roshanaei
v.roshanaeiutoronto.ca
+1 (416) 978-5703
0000-0002-9825-5743

h-index: 18  

دکتر داود گل‌محمدی

علوم مدیریت و سیستم‌های اطلاعاتی دانشیار گروه علوم مدیریت و سیستم‌های اطلاعاتی، دانشگاه ماساچوست بوستون، بوستن، آمریکا

www.umb.edu/faculty_staff/bio/davood_golmohammadi
davood.golmohammadiumb.edu
0000-0001-5861-5006

h-index: 11  

دکتر امید شهواری

مهندسی صنایع استادیار، دانشکده مهندسی سیستم های صنعتی و تولیدی، دانشگاه میزوری.

engineering.missouri.edu/faculty/omid-shahvari/
osxtnmissouri.edu
0000-0001-5331-2292

h-index: 10  

دکتر اقبال رشیدی

مهندسی صنایع و سیستم استادیار، گروه علوم تصمیم، مجموعه کالج بازرگانی لام، دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو، ایالت سانفرانسیسکو، ایالات متحده آمریکا.

cob.sfsu.edu/directory/Eghbal-Rashidi
rashidisfsu.edu
0000-0002-9126-1921

h-index: 7  

اعضای هیات تحریریه

دکتر مصطفی زندیه

مهندسی صنایع استاد تمام، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

fma.sbu.ac.ir/~m_zandieh
m_zandiehsbu.ac.ir
+982129905215
0000-0003-1209-9514

h-index: 50  

دکتر مقصود امیری

مهندسی صنایع استاد تمام، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری،‌ دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

simap.atu.ac.ir/cv/9693220/
amiriatu.ac.ir
+982148392832
0000-0002-0650-2584

h-index: 39  

دکتر میرسامان پیشوایی

مهندسی صنایع دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، گروه مهندسی سیستم، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

www.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=13264&slc_lang=fa
pishvaeeiust.ac.ir
+982173225016
0000-0001-6389-6308

h-index: 44  

دکتر پیام حنفی زاده

مدیریت صنعتی استاد تمام، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

simap.atu.ac.ir/cv/7706761/
hanafizadehgmail.com
0000-0002-5233-987X

h-index: 22  

دکتر علیرضا پویا

مدیریت صنعتی استاد تمام، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

prof.um.ac.ir › alirezapooya
alirezapooyaum.ac.ir
0000-0001-6000-3535

h-index: 10  

دکتر بهروز دری

مدیریت صنعتی استاد تمام، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

fma.sbu.ac.ir/~b-dori
b-dorisbu.ac.ir
0009-0001-4580-9511

h-index: 7  

دکتر حسین صفری

مدیریت صنعتی استاد تمام، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

profile.ut.ac.ir/en/~hsafari
hsafariut.ac.ir
+98216117653
0000-0001-9232-1319

h-index: 11  

دکتر اکبر عالم تبریز

مدیریت صنعتی استاد تمام، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

fma.sbu.ac.ir/~a-tabriz
a-tabrizsbu.ac.ir
0000-0002-4562-8032

h-index: 10  

دکتر حســن فارسیجانـی

مدیریت صنعتی دانشیار، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

fma.sbu.ac.ir/~h-farsi
h-farsisbu.ac.ir

h-index: 7  

دکتر مهرداد مدهوشی

مدیریت استاد تمام، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

rms.umz.ac.ir/~madhoshi/en/
madhoshiumz.ac.ir
+981135302523
0000-0001-5522-6953

h-index: 5  

دکتر محمدرضا مهرگان

مدیریت صنعتی استاد تمام، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

profile.ut.ac.ir/en/~mehregan
mehrganut.ac.ir
+982161117676

h-index: 7  

دکتر سید حبیب اله میرغفوری

مدیریت صنعتی دانشیار، بخش مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

www.yazd.ac.ir/people/mirghafoori
mirghafooriyazd.ac.ir
+983531233212
0000-0001-5362-6590

h-index: 7  

مدیر اجرایی

دکتر مسعود ربیعه

مدیریت صنعتی استادیار، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

fma.sbu.ac.ir/~m_rabieh
m_rabiehsbu.ac.ir
+982129902263
0000-0001-6572-6118

h-index: 5  

مدیر داخلی

سیما مطلبی

مدیریت صنعتی دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

s_motallebisbu.ac.ir
0009-0004-9764-5143

ویراستار انگلیسی

صادق حیدربکیان

مدیریت صنعتی دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

s.hbakiangsme.sharif.edu