مدیر مسئول


دکتر بهروز دری استاد، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

مدیریت صنعتی

سردبیر


دکتر مصطفی زندیه استاد، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

مهندسی صنایع

مدیر اجرایی


دکتر مسعود ربیعه استادیار، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

مدیریت صنعتی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مقصود امیری استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری،‌ دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا پویا استاد، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

مدیریت صنعتی

اعضای هیات تحریریه


دکتر میرسامان پیشوایی دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، گروه مهندسی سیستم، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه


دکتر پیام حنفی زاده استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

مدیریت صنعتی

اعضای هیات تحریریه


دکتر بهروز دری استاد، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

مدیریت صنعتی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مصطفی زندیه استاد، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین صفری استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

مدیریت صنعتی

اعضای هیات تحریریه


دکتر اکبر عالم تبریز استاد، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

مدیریت صنعتی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حســن فارسیجانـی دانشیار، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

مدیریت صنعتی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهرداد مدهوشی استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

مدیریت

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا مهرگان استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

مدیریت صنعتی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید حبیب اله میرغفوری دانشیار، بخش مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

مدیریت صنعتی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور جی.سی. اسپندر استاد، دانشگاه کوزمینسکی، ورشو، لهستان.

مدیریت

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر قاسم زعفریان دانشیار، گروه بازاریابی، دانشکده بازرگانی، دانشگاه لیدز، لیدز، انگلستان.

مدیریت

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر داود گل‌محمدی دانشیار گروه علوم مدیریت و سیستم‌های اطلاعاتی، دانشگاه ماساچوست بوستون، بوستن، آمریکا

علوم مدیریت و سیستم‌های اطلاعاتی

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


دکتر وحید روشنایی استادیار، مدرسه مدیریت راتمن، دانشگاه تورنتو

تحقیق در عملیات

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


دکتر اقبال رشیدی استادیار، گروه علوم تصمیم، مجموعه کالج بازرگانی لام، دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو، ایالت سانفرانسیسکو، ایالات متحده آمریکا.

مهندسی صنایع و سیستم

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


دکتر امید شهواری استادیار، دانشکده مهندسی سیستم های صنعتی و تولیدی، دانشگاه میزوری.

مهندسی صنایع

مدیر داخلی


سیما مطلبی دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

مدیریت صنعتی

  • s_motallebisbu.ac.ir

ویراستار انگلیسی


صادق حیدربکیان دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

مدیریت صنعتی

  • s.hbakiangsme.sharif.edu