ارزیابی مدل تعالی به‌منظور توسعه و توانمندی منابع انسانی (موردمطالعه: نیروگاه تولید پراکنده شمس‌آباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد، مؤسسه آموزش عالی کاسپین.

2 استادیار، مؤسسه آموزش عالی کاسپین.

10.29252/jimp.10.3.53

چکیده

پژوهش حاضر با هدف توسعه و توانمندسازی کارکنان نیروگاه تولید پراکنده شمس‌­آباد با تعیین معیارها و زیرمعیارها توسط متخصصان این حوزه در جهت رشد و تعالی این سازمان انجام شد و اولویت‌بندی با استفاده از تحلیل شبکه‌­ای مدل با رویکرد فازی صورت‌گرفت که نتیجه این امر می­‌تواند در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک نیروگاه تولید پراکنده مؤثر باشد. در این پژوهش با استفاده از معیارها و زیرمعیارهای مدل و نظر خبرگان، پرسشنامه دلفی طراحی و در جامعه آماری توزیع شد که در سه دور صورت گرفت. پس از دور سوم پرسشنامه دلفی، به غربال زیرمعیارها که دارای درجه اهمیت کمتری بودند، پرداخته شد و در­نتیجه 4 معیار و 8 زیر­معیار باقی ماند. در گام بعد وزن معیارها و زیرمعیارهای غربال­‌شده با استفاده از روش ANP فازی تعیین شد. نتایج نشان داد که پشتوانه مالی قوی در به‌کارگیری فناوری­‌های جدید بیشترین اهمیت را در میان معیارها دارد. دوره­‌های آموزشی خارج از سازمان برای فناوری‌­های جدید و مهارت استفاده از منابع در تعمیر نگهداری دستگاه‌­ها به‌­ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌­اند.

کلیدواژه‌ها


Adresi, A., & Taraski, M. (2013). Efqm 2013 excellence model. Tehran modern Publishing (In Persian).
Ataee, M. (2010). Fuzzy multi-criteria decision making. Shahroud University publication (In Persian).
Aghaee, M., & Fazli, S. (2012). Use the DEMATEL and ANP approach to select the appropriate maintenance strategy. Journal of Industrial Management Perspective,6, 89-107 (In Persian).
Crans, P. (2010). Human resource strategy, aseman negar publication (In Persian).
Calvo-Mora, A., Navarro-García, A., & Periañez-Cristobal, R. (2015). Project to improve knowledge management and key business results through the EFQM excellence model. International Journal of Project Management, 33(8), 1638-1651.
Calvo-Mora, A., Domínguez-CC, M., & Criado, F. (2018). Assessment and improvement of organisational social impact through the EFQM Excellence Model. Total Quality Management & Business Excellence, 29(11-12), 1259-1278.
Digehsara, A., Rezazadeh, H., & Soleimani, M. (2018). Performance evaluation of project management system based on combination of EFQM and QFD. Journal of Project Management, 3(4), 171-182 (In Persian).
Eghbal, F. (2012). Use of EFQM excellence model with Proforma information system approach in human resource management performance evaluation of Isfahan University of Medical Sciences. Health Information Management, 6(65-74) (In Persian(.
Emami, H. (2014). Comprehensive guide to human resource empowerment. Aseman Negar Publishing. (In Persian).
 Ezzabadi, J. H., Saryazdi, M.D., & Mostafaeipour, A. (2015). Implementing Fuzzy Logic and AHP into the EFQM model for performance improvement: A case study. Applied Soft Computing, 36, 165-176.
 George, C., Cooper, F., & Douglas, A. (2003). Implementing the EFQM excellence model in a local authority. Managerial auditing journal, 18(2), 122-127.
 Hoseinpour, H., & Yazdani, M. (2019). Production of new product with engineering evaluation and technical ranking based on a combined approach of QFD method, ANP FUZZY, DATATEL. Journal of Industrial Management Perspective 34, 89-107(In Persian).
 Hsieh, T.Y., Lu, S.T. & Tzeng, G.H. (2004). Fuzzy MCDM approach for planning and design tenders selection in public office buildings. International journal of project management, 22(7), 573-584.
 Liu, Y. L., & Ko, P. F. (2017). A modified EFQM Excellence Model for effective evaluation in the hotel industry. Total Quality Management & Business Excellence,38 1-14.
 Mousavi, S.A. (2000). Quality circles increased productivity. Journal of Public Management, 39(45-59) (In Persian).
 Mirfakhredini, H., Mirghafouri, H., & Sayadi, (2011). Prioritize improvement projects in the EFQM model with a balanced scorecard approach. Journal of Industrial Management Perspective, 2, 91-160 (In Persian).
 Momtaz, A. (2007). Evaluating the effects of using the EFQM organizational excellence model in the field of production unit strategy, Thesis Tehran University (In Persian).
 Najmi, M., & Hoseini, S. (2010). Excellence Award Model. 2010 Third Edition, saramad publication (In Persian).
 Podobnik, D., & Dolinšek, S. (2008). Competitiveness and performance development: an integrated management model. Journal of Organizational Change Management, 21(2), 213-229.
 Pringle, F., & Kleiner, B. H. (1997). Practices of excellent companies in the drug industry. International Journal of Health Care Quality Assurance, 10(1), 31-34.
 Rass, T. poorghasemi (2009). Discover the capabilities of human resources and their application. andishe goshtar (In Persian).
 Rhmati, M. (2010). Application of European Foundation for Quality Management Excellence Model via Performa Information System, mazandaran university publication (In Persian).
 Rezaee, M. S., Haeri, A., & Noori, S. (2018). Using data envelopment analysis to evaluate the performances of food production companies based on EFQM's criteria and to present an improvement plan. International Journal of Business Excellence, 14(2), 256-274 (In Persian).
 Rezaeezadeh, M., & Motahari, H., (2016). Assessing the performance of Maskan Bank using the organizational excellence model, Journal of Educational Management Research Quarterly, 7(3) (In Persian).
 Saati, T., & Tofigh, A. (1998). Decision making for managers. Industrial Management Organization Publications (In Persian).
 Sadegh zadeh, keyvan (2009). Empowerment and human resource development using organizational excellence models, Third International Conference on Human Resource Empowerment, 3, 34-46 (In Persian).
 Seyedi, H., & Sadeghi, M. (2016). Investigating the effect of EFQM quality excellence model on key performance indicators. International Conference on Accounting and Management, 5, (22-37) (In Persian).
 Sadegh Amalnick, M., & Zarrin, M. (2017). Performance assessment of human resource by integration of HSE and ergonomics and EFQM management system: A fuzzy-based approach. International journal of health care quality assurance, 30(2), 160-174.
 Sadeh, E., & Arumugam, V. C. (2010). Interrelationships among EFQM excellence criteria in Iranian industrial SMEs. European journal of Economics, Finance and Administrative sciences, 19(1), 155-167.
 Soltani, M., & Nikokar, Gh (2014). Localization of organizational excellence model criteria (EFQM) in military research organizations, Journal of Organizational Resource Management Research,4(1), 122-141 (In Persian).
 Van Schoten, S., de Blok, C., Spreeuwenberg, P., Groenewegen, P., & Wagner, C. (2016). The EFQM Model as a framework for total quality management in healthcare: Results of a longitudinal quantitative study. International journal of operations & production management, 36(8), 901-922.