رویکرد ارزیابی و انتخاب عرضه کنندگان در طول زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه ریزی خطی چند هدفه فازی (مطالعه موردی مرکز بهمن موتور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی.

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

در دهه اخیر، نحوه تأمین مواد اولیه و انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره تأمین، چالشی برای بیشتر سازمان ها بوده است. از آنجا که عملکرد تأمین کنندگان، اثر اساسی بر موفقیت یا شکست زنجیرة تأمین دارد، انتخاب تأمین کننده، یک وظیفه راهبردی شناخته می شود . از این رو در این تحقیق که در مرکز بهمن موتور انجام گرفت، سعی بر آن است تا ضمن شناسایی معیارهای مهم در انتخاب تأمین کنندگان و تعیین اهمیت هر یک از آنها از نظیر کارشناسان ، بهترین تأمین کننده انتخاب گردد. بنابراین، ابتدا معیارهای اصلی انتخاب تأمین کنندگان برای یک قطعه از قطعات مرکز بهمن موتور- با نظرسنجی از کارشناسان مربوطه از طریق پرسشنامه ی شناسایی شد و سپس با استفاده از روش AHP فازی بر اساس روش آنالیز توسعه، امتیاز هر معیار و وزن هر تأمین کننده در ارتباط با هر معیار تعیین شد و بعد از آن، یک تابع هدف فازی برای هر معیار ایجاد شد که هدف از آن، حداکثر کردن عملکرد تأمین کننده در ارتباط با هر معیار بود پس از خارج کردن مدل از حالت فلزی، با استفاده از روش جمع پذیر وزنی ، بهترین تأمین کننده انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Supply Chain Evaluation and Selection Approach Using Combined Techniques of Fuzzy Hierarchical Analysis Process and Fuzzy Multi-Objective Linear Programming (Case Study of Bahman Motor Center)

نویسندگان [English]

  • Davood Talebi 1
  • Fatemeh Mollatayefeh 2
1 Assistant Professor, Shahid Beheshti University.
2 M.A., Shahid Beheshti University.
چکیده [English]

In the last decade, how to supply raw materials and select suppliers in the supply chain has been a challenge for most organizations. Since supplier performance has a major impact on the success or failure of the supply chain, supplier selection is recognized as a strategic task. Therefore, in this research conducted at Bahman Motor Center, we try to identify the most important criteria in selecting suppliers and determine the importance of each of them as the best supplier. Therefore, the first criteria for selecting suppliers for a piece of Avalanche Engine Center fragments were identified through a questionnaire and then fuzzy AHP based on the development analysis method, the score of each criterion and the weight of each supplier. In relation to each criterion, a fuzzy objective function was created for each criterion, which aimed to maximize the supplier's performance with respect to each criterion. Weight collector was selected as the best supplier.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Fuzzy Analytical Hierarchy Process
  • Fuzzy Logic
  • Multiple Fuzzy Planning
1. Amid,A., Ghodsypour , S.H., OBrien , C., (2006) , Fuzzy multiobjective linear model for supplier selection in a supply chain. International Journal of Production Economics 104. 394-407.
2. Boer.de Luitzen, Labro.Eva , Morlacchi. Pierangela ,( 2001) , A review of methods supporting supplier selection . European journal of purchasing & supply management 7 ,. 75-89.
3. Cebi,Ferhan, Bayraktar, Demet ,( 2003), an integrated approach for supplier selection. logistic information management.16(6),pp.395-400.
4. Celik,M., Er,I.D, Ozok,A.F,(2009), Application of fuzzy extended AHP methodology on shipping registry selection: The case of Turkish maritime industry. Expert Systems with Applications 36 , 190-198.
5. Duran,O.,Aguilo,J., (2008) , Computer-aided machine-tool selection based on a Fuzzy-AHP approach. Expert Systems with Applications 34 ,1787-1794.
6. Ghodsypour,S.H.,Obrien,C.,(2001), the total cost of logestics in supplier selection , under conditions of multiple sourcing ,multiple criteria and capacity constraints. international journal of production economics , 15-27.
7. Kahraman ,C., Cebeci ,U.,Ulukan ,Z.,( 2003) , Multi-criteria supplier selection using fuzzy AHP . Logistics Information Management 6 ,382-394.
8. Kumar , N., Chan , F., (2007) , Global supplier development considering risk factors using fuzzy extended AHP- based approach . Omega 35 , 417-431.
9. Mon,D-L., Cheng , C-H., Lin , J.C., (1994) , Evaluating weapon system using fuzzy analytic hierarchy process based on entropy weight. Fuzzy sets and Systems 62,127-134.
10. Percin , S.,( 2008) , Use of fuzzy AHP for evaluating the benefits of information-sharing decisions in a supply chain . Journal of Enterprise Information Management 3,263-284.
11. Tracey , M.,Tan, C.L., (2001), empirincal analysis of supplier selection
and involvement , costomer satisfaction , and firm performance. supply chain management: an international journal, 6(4),174-188.
12. Vahidian ,M.H., Alesheikh , A., Alimohammadi, A., Bassiri, A., (2008), Fuzzy analytical hierarchy process in GIS application .593-596.
13. Wang,L.,Chu,J.,Wu,J.,(2007), Selection of optimum maintenance strategies based on a fuzzy analytic hierarchy process . international journal of production economics 107 , 151-163 .
14. Weber,.C.A.,Current,L.R.,Benton,W.C.,(1991),Vendor selection criteria and methods. Eur.J.Oper.Res.50, 2-18.
15. Xia,W.,Wu,Z.,(2007), Supplier selection with multiple criteria in volume discount environments . Omega 35, 494-504.