طراحی مدل غیرخطی فازی انتخاب تأمین‌کننده در حالت منبع‌یابی چندگانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی.

2 استادیار، دانشگاه اصفهان.

چکیده

افزایش رقابت جهانی، از یک سو، و متنوع شدن تقاضاهای مشتریان در محیط کسب و کار امروز، از سوی دیگر، موجب شده است که هزینه ها به سرعت در حال افزایش و سودآوری در حال کاهش باشد. انتخاب تأمین کنندگان مناسب می تواند هزینه های خرید را بسیار کاهش و رقابت پذیی سازمان را افزایش دهد، زیرا در بیشتر صنایع، هزینه مواد خام و اجزای تشکیل دهنده، بخش بزرگی از بهای تمام شده محصول را تشکیل می دهد. در این تحقیق، واحد آگلومراسیون شرکت سهامی ذوب آهن، به عنوان واحد مورد بررسی، انتخاب شد و با استفاده از روش های ABC و VED به طبقه بندی موجودی های (مواد اولیه مورد نیاز) این واحد پرداخته شد. دو ماده اولیه به عنوان مهم ترین شناسایی شدند و مدل تأمین آن ها با لحاظ ترکیب بهینه مصرف، هزینه های کل لجستیک، ویژگی های تأمین کنندگان و شرکت خریدار طراحی گردید. در این تحقیق، یک مدل غیرخطی فازی عدد صحیح مختلط طراحی گردید و پارامترهای مدل، با استفاده از داده های سه سال گذشته شرکت، محاسبه شد. با استفاده از داده های دو سال متوالی، ارزیابی عملکرد مدل آزمون شد. مدل مذکور، نسبت به هزینه واقعی در دو سال متوالی، به ترتیب، 57/9 درصد و 49/6 درصد کاهش هزینه را نشان می دهد

کلیدواژه‌ها


1. Basnet, ch., & leang, J. M. Y. (2005). Inventory lot- sizing with supplier selection. computers & operations research, 32, 1-14.
2. Benton, W.C. (1991). Quantity discount decision under conditions oF multiple items, multiple suppliers and resource limitation. International Journal oF Production Economics, 27, 1953-1961.
3. Chen, C-T., Lin, C-T., & Muang, S-F. (2005). A Fuzzy approach For supplier evaluation and selection in supply chain management. Internation Jouranl oF Production Economics, Article in press
4. DeBoer, L., Labro, E., & Morlacchi, P. (2001). A review oF methods supporting supplier selection. European Journal oF Purchasing & Supply Management, 7, 75-86.
5. Ghodsypour, S. H., & O’Brien, C. (2001). The Total cost oF logistics in supplier selection, under conditions oF multiple souring, multiple criteria and capacity constraint. International Journal oF Production Economics, 73, 15-27.
9. Ghodsypour, S.H., & O'Brien, C. (1998). A decision support system For suppleir selection using onintegrated analytic hierarchy process and linear programing. Internation Journal oF Production Economics, 56-57, 199-212.
10. Ghodsypour, S.H., & O'Brien, C. (1997). A decision supporth system For reducing the number oF suppliers and managing the supplier partnership in A JIT/ TQM environmaent. The proceeding oF 3rd international symposium on logistics, University oF Padua, Italy.
11. Hang Hong, G., Chanpark, S., Sikjang, D., & Min Rho, H. (2005). An eFFective supplier selection method For constructing a competitive supply-relationship. Expert system with applications, Article in press, 1-11.
12. Hong, J.D., & Hayya, J.c., (1992). Just- in time purchasing single or multiple sourcing?. International Journal oF Production Economics, 27, 175-181.
13. Kumar, M., Vrat, P., & Shankar, R. (2004). A Fuzzy goal programming approach for vendor selection problem in a supply chain. Computers & industrial Engineering, 46, 69.58.
14. Lee, E. K., Ha, S., & Kim, S. K. (2001). Supplier selection and management system considering relationships in supply chain management. IEEE transactions on Engineering Management, 48(39), 307-318.
15. Li, L., & Zabinsky, Z.B. (2010). Incorporating uncertainty into a supplier selection problem. International Journal of Production Economics, Article in press.
16. Nair, Ng. (2002). Resource Management. India: vikas publishing house PVT.
17. Sakawa, M. (1993). Fuzzy Sets and Interactive Multiobjective Optimization. Plenum Press, New York.
18. Verma, Ro. (1998). An Analysis oF the supplier selection Process, Omega, International Journal Mgmt sci, 6, 739-750.
19. Young., J.L., & Ching., L.H. (1993). Fuzzy Mathematical Programming.Springer-Verlag.
20. Zaim, S., Sevkil, M., & Tarim, M. (2005). Fuzzy analytic hierarchy based approach For supplier selection. www.Fatih-edu.tr/~msevkli/Fahp.pdF., [jun2005]
21. Zhang, Zh., Lei, J., Cao, N., To, K., & Ng. K. (2004). Evolution oF supplier selection criteria and methods. (www.google.com), 1-19, [des2004].