نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد، دانشگاه علامه طباطبائی.

چکیده

مدیریت فناوری، امروزه عاملی تعیی نکننده و مهم در موفقیت یا شکست سازما نها محسوب می شود. از آن جا که فناوری عامل مهمی در توسعه اقتصاد جهانی است، تأثیر مدیریت فناوری موجود و نوظهور در کسب وکار، غیرقابل انکار است. این مقاله، جایگاه مدیریت فناوری در بانک سپه را بررسی می کند و با رویکردی را برای درک ،(VIKOR) و ویکور (ANP) ترکیبی از تکنیک های فرآیند تحلیل شبکه ای ارتباط مزایا و اولوی تهای رقابتی بانک پیشنهاد م یدهد. بدین منظور، از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای برای وزن دهی معیارها و از روش ویکور برای اولوی تبندی برنامه های عملیاتی بانک استفاده م یشود. در این مقاله، درک گروهی از مدیران بانک از مدیریت فناوری مورد بررسی قرار م یگیرد، به طوری که نتایج می توانند آن ها را در پیشبرد اهداف و برنام ههای راهبردی یاری دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

To Determine Technology Management Position in Sepah Bank using Analytic Network Process and VIKOR

نویسنده [English]

  • Maghsoud Amiri

Professor, Allameh Tabatabaei University.

چکیده [English]

The management of technology is a vital determinant of long-run success or failure of organizations. Because technology is an importance factor in extension of world economic, so existent and new technology management influences on business level. This paper analyzes technology management position in Sepah bank and proposes an approach based on combining Analytic Network Process (ANP) and VIKOR techniques for understanding relation between competitive advantages and preferences of the bank. Therefore, for weighting criteria is used ANP technique and VIKOR method to ranking operational plans of the bank. In this paper, is surveyed the group understanding of Sepah bank’ managers, so that the results obtained can help the bank’ managers to expedite targets and guidance plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Management
  • Group Decision Making
  • Analytic Network process
  • VIKOR Method
۱. آزادی مقدم آرانی، عباس؛ امین ناصری، محمدرضا؛ و قدسی پور، سیدحسن ( 1383 ). مدل ارزیابی
کنفرانس بی نالمللی مهندسی صنایع. .AHP وام های بانکی با استفاده از تکنیک
٢. عالم تبریز، اکبر؛ و باقرزاده آذر، محمد ( 1389 ). مدل تصمیم گیری فرآیند تحلیل شبکه ای فازی برای
.57-86 ، گزینش تأمین کننده راهبردی. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 54
٣. نیلی، مسعود؛ و سبزواری، حسن ( 1387 ). برآورد و مقایسه مدل درجه بندی اعتباری لاجیت با روش
.105 -117 ، مجله علمی و پژوهشی شریف، شماره 43 .(AHP) تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی
4. Albayrak, E., & Erensal, Y. C. (2005). A study bank selection decision in
Turkey using the extended fuzzy AHP method. In 35th International conference
on computers and industrial engineering, Istanbul, Turkey.
5. Chen, L.Y., & Wang, T-C. (2009). Optimizing partners’ choice in IS/IT
outsourcing projects: The strategic decision of fuzzy VIKOR. International
Journal of Production Economics, 120, 233–242.
6. Chung, S-H., Lee, H.I., & Pearn, W.L. (2005). Product mix optimization for
semiconductor manufacturing based on AHP and ANP analysis. International
Journal of Advanced Manufacturing Technology, 25, 1144–1156.
7. Erensal, Y.C., Öncan, T., & Demircan, M.L. (2006). Determining key
capabilities in technology management using fuzzy analytic hierarchy process:
A case study of Turkey. Information Sciences, 176, 2755–2770.
8. Kackar, R.N. (1985). Off-line quality control, parameter design and the Taguchi
method. Journal of Quality Technology, 17, 176–188.
9. Lin, C-T., & Tsai, M-C. (2010). Location choice for direct foreign investment in
new hospitals in China by using ANP and TOPSIS. Quality & Quantity, 44,
375–390.
10. Liu, E., & Hsiao, S-W. (2006). ANP-GP approach for product variety design.
International Journal of Advanced Manufacturing Technology 29, 216–225.
11. Meade, L.M., & Sarkis, J. (1999). Analyzing organizational project alternatives
for agile manufacturing processes-An analytical network approach.
International Journal of Production Research, 37, 241–261.
12. Opricovic, S. (1998). Multi-criteria optimization of civil engineering systems.
Belgrade: Faculty of Civil Engineering.
13. Opricovic, S., & Tzeng, G.H. (2004). Compromise solution by MCDM
methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS. European Journal of
Operational Research, 156, 445–455.
14. Opricovic, S., & Tzeng, G.H. (2007). Extended VIKOR method in comparison
with outranking methods. European Journal of Operational Research, 178,
514–529.
15. Saaty, T.L. (1980). The analytic hierarchy process. New York: McGraw Hill.
16. Saaty, T.L. (1996). Decision making with dependence and feedback: the
analytic network process. Pittsburgh: RWS Publications.
17. Sanayei, A., S. Mousavi, S.F., & Yazdankhah, A. (2010). Group decision
making process for supplier selection with VIKOR under fuzzy environment.
Expert Systems with Applications, 37, 24–30.