تعیین جایگاه مدیریت فناوری در بانک سپه با استفاده از فرآیند تحلیل شبک های و ویکور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد، دانشگاه علامه طباطبائی.

چکیده

مدیریت فناوری، امروزه عاملی تعیی نکننده و مهم در موفقیت یا شکست سازما نها محسوب می شود. از آن جا که فناوری عامل مهمی در توسعه اقتصاد جهانی است، تأثیر مدیریت فناوری موجود و نوظهور در کسب وکار، غیرقابل انکار است. این مقاله، جایگاه مدیریت فناوری در بانک سپه را بررسی می کند و با رویکردی را برای درک ،(VIKOR) و ویکور (ANP) ترکیبی از تکنیک های فرآیند تحلیل شبکه ای ارتباط مزایا و اولوی تهای رقابتی بانک پیشنهاد م یدهد. بدین منظور، از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای برای وزن دهی معیارها و از روش ویکور برای اولوی تبندی برنامه های عملیاتی بانک استفاده م یشود. در این مقاله، درک گروهی از مدیران بانک از مدیریت فناوری مورد بررسی قرار م یگیرد، به طوری که نتایج می توانند آن ها را در پیشبرد اهداف و برنام ههای راهبردی یاری دهند.

کلیدواژه‌ها


۱. آزادی مقدم آرانی، عباس؛ امین ناصری، محمدرضا؛ و قدسی پور، سیدحسن ( 1383 ). مدل ارزیابی
کنفرانس بی نالمللی مهندسی صنایع. .AHP وام های بانکی با استفاده از تکنیک
٢. عالم تبریز، اکبر؛ و باقرزاده آذر، محمد ( 1389 ). مدل تصمیم گیری فرآیند تحلیل شبکه ای فازی برای
.57-86 ، گزینش تأمین کننده راهبردی. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 54
٣. نیلی، مسعود؛ و سبزواری، حسن ( 1387 ). برآورد و مقایسه مدل درجه بندی اعتباری لاجیت با روش
.105 -117 ، مجله علمی و پژوهشی شریف، شماره 43 .(AHP) تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی
4. Albayrak, E., & Erensal, Y. C. (2005). A study bank selection decision in
Turkey using the extended fuzzy AHP method. In 35th International conference
on computers and industrial engineering, Istanbul, Turkey.
5. Chen, L.Y., & Wang, T-C. (2009). Optimizing partners’ choice in IS/IT
outsourcing projects: The strategic decision of fuzzy VIKOR. International
Journal of Production Economics, 120, 233–242.
6. Chung, S-H., Lee, H.I., & Pearn, W.L. (2005). Product mix optimization for
semiconductor manufacturing based on AHP and ANP analysis. International
Journal of Advanced Manufacturing Technology, 25, 1144–1156.
7. Erensal, Y.C., Öncan, T., & Demircan, M.L. (2006). Determining key
capabilities in technology management using fuzzy analytic hierarchy process:
A case study of Turkey. Information Sciences, 176, 2755–2770.
8. Kackar, R.N. (1985). Off-line quality control, parameter design and the Taguchi
method. Journal of Quality Technology, 17, 176–188.
9. Lin, C-T., & Tsai, M-C. (2010). Location choice for direct foreign investment in
new hospitals in China by using ANP and TOPSIS. Quality & Quantity, 44,
375–390.
10. Liu, E., & Hsiao, S-W. (2006). ANP-GP approach for product variety design.
International Journal of Advanced Manufacturing Technology 29, 216–225.
11. Meade, L.M., & Sarkis, J. (1999). Analyzing organizational project alternatives
for agile manufacturing processes-An analytical network approach.
International Journal of Production Research, 37, 241–261.
12. Opricovic, S. (1998). Multi-criteria optimization of civil engineering systems.
Belgrade: Faculty of Civil Engineering.
13. Opricovic, S., & Tzeng, G.H. (2004). Compromise solution by MCDM
methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS. European Journal of
Operational Research, 156, 445–455.
14. Opricovic, S., & Tzeng, G.H. (2007). Extended VIKOR method in comparison
with outranking methods. European Journal of Operational Research, 178,
514–529.
15. Saaty, T.L. (1980). The analytic hierarchy process. New York: McGraw Hill.
16. Saaty, T.L. (1996). Decision making with dependence and feedback: the
analytic network process. Pittsburgh: RWS Publications.
17. Sanayei, A., S. Mousavi, S.F., & Yazdankhah, A. (2010). Group decision
making process for supplier selection with VIKOR under fuzzy environment.
Expert Systems with Applications, 37, 24–30.