نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

در این پژوهش به‌بررسی مسئله­ی یکپارچه منبعیابی و سیاست موجودی پرداخته‌ایم. در بازار رقابتی امروز، منبعیابی از مهمترین مسائل تصمیمگیری راهبردی سازمانها است. بسیاری از سازمانها حجم عظیمی از سرمایه خود را در قالب موجودی نگهداری میکنند؛ بنابراین تصمیمات تاکتیکی کنترل موجودی و انتخاب سیاست بهینه موجودی تأثیر بسیاری بر هزینه آنها خواهد داشت.تاکنون تحقیقات کمی در حوزه یکپارچهسازی منبعیابی و سیاست موجودی صورت گرفته است. در مسائل واقعی محاسبه دقیق هزینه کمبود موجودی کاری دشوار است. برای رفع این مشکل در این پژوهش، تعداد کمبود به‌عنوان هدفی مجزا در نظر گرفته شد. ازآنجاکه تقاضای کارخانهها و زمان تحویل احتمالی هستند، با روشهای معمول نمیتوان تابع هدف را محاسبه کرد؛ بنابراین برای تخمین مقدار تابع هدف، از شبیهسازی استفاده کردیم. مسئله مطرحشده در این پژوهش از نوع NP-Hard است؛ بنابراین برای یافتن جواب بهینه مسئله از روشهای فراابتکاری چندهدفه NSGA-IIو MOPSOاستفاده کردیم. برای آزمون مدل و الگوریتم ارائهشده، شش مسئله آزمایشی از کوچک تا بزرگ طراحی کردیم و سپس کیفیت تخمینهای پارتوی به‌دست‌آمده از دو الگوریتم را توسط شش معیار مورد ارزیابی قراردادیم. نتایج نشان دادند که جوابهای تولیدشده توسط الگوریتم NSGA-II از کیفیت بیشتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Multiobjective Simulation-Optimization Approach for Integrated Sourcing and Inventory Decisions

نویسندگان [English]

  • Majid Adeli 1
  • Mostafa Zandieh 2

1 MSc. Student, Shahid Beheshti University.

2 Associate Proffesor, Shahid Beheshti University.

چکیده [English]

In today's competitive market, sourcing is one of the most important strategic decisions of organizations. This problem by considering such factors as transportation, quality and production capacity, selects suppliers for long-term cooperation. Inventory control tactical decisions and selection of optimal inventory policy have a great impact on the cost because many organizations have a tremendous amount of capital in the form of inventory. So far, little research has been done in the area of integrated sourcing and inventory policy and systematic approach to this issue has not yet been considered. In this study, we sought to fill this research gap. In real world problems, it is difficult to calculate the exact cost of inventory shortages. To resolve this problem, shortage number was considered as a separate goal. Also, due to the probabilistic nature of the demand of plants, the objective functions cannot be calculated with conventional methods, so simulation was used to estimate the fitness of objective functions. The issue raised in this study is NP-Hard, so multi-objective meta-heuristics were used for finding the optimum solutions. Then six test problems were developed from small to large. The quality of the Pareto approximation obtained from the NSGA-II and MOPSO algorithms were evaluated by six criteria. Results showed that the solutions generated by the NSGA-II algorithm, the higher the quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sourcing
  • Inventory Control Policy
  • Multi-Objective Optimization
  • Simulation Optimization
  • NSGA-II Algorithm
  • MOPSO Algorithm