طراحی چارچوبی برای استفاده از روش شناسی چندگانه در تحقیق‌درعملیات بااستفاده ازرویکرد تحلیل جامع ریخت‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری، دانشگاه تهران.

2 استاد، دانشگاه تهران.

3 استادیار، دانشگاه تهران.

چکیده

تحقیق­درعملیات مجموعه­ای از روش­ (روش­شناسی)هایی است که هدفشان بهبود تصمیم‌گیری در سازمان­ها است و شامل سه مکتب سخت، نرم و رهایی­بخش است. بسیاری از طرفداران هر‌یک از مکاتب معتقدند که رویکرد آن­ها رویکرد برتر است و درنتیجه برای حل یا ساختاردهی مسائل سازمانی، بر رویکردهای دیگر ارجحیت دارد. در اوایل دهه­ی 1990 بحث‌های جالبی در انجمن­های OR دربارهاستفاده هم­زمان از روش­شناسی­های مختلف شکل گرفت. بیشتر تلاش­های این دانشمندان به تعریف انواع موقعیت مسئله و سپس تعیین روش‌شناسی­های متناسب هر مکتب با هر نوع از این ترکیب­های موقعیتی اختصاص یافته است. محققان این دسته، کار خود را باعنوان تحقیق­درعملیات انتقادی یا روش‌شناسی چندگانه مطرح کرده­اند که از کار هابرماس الهام بسیاری گرفته است. در این پژوهش کوشیدیم ضمن تعیین ابعاد جدیدی برای موقعیت­های مسئله باتوجه به شرایط داخلی کشور، بااستفاده از قابلیت‌های نرم­افزار MA/Carma در «تحلیل جامع ریخت­شناسی»، برنامه­ای طراحی کنیم که با تعیین هر ترکیب موقعیتی به‌عنوان ورودی مدل، روش­شناسی متناسب با هر نوع از این ترکیبات موقعیتی را مشخص کند و درنتیجه، حوزه­های نیازمند بهبود یا توسعه­ روش­شناسی‌های تحقیق­درعملیات را مشخص کند. کاربرد این برنامه نتایج بسیار جالبی را برای دانشمندان حوزه­ی تحقیق‌درعملیات به همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها